Friday, May 26, 2017

మరియ, దేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ | తెలుగు | Latest Christian Telugu Vid...

మరియనే దేవుడు ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు? ఆమెకున్న అర్హతలేంటి?? మీకు తెలుసా???

మరియ, దేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ,

పరిశుద్ధ గ్రంధంలో ఎవరికీ లభించని గొప్ప స్థానం మరియకు లభించింది, స్త్రీలలో ఆమె ఆశీర్వదించబడినది, దేవునిచే ఎన్నుకోబడినది, దేవుని కృపకు పాత్రురాలు అయ్యింది, ఎంతగా ఆశీర్వదించబడటానికి మరియలో ఉన్న అర్హతలు ఏంటి? పెండ్లికాని స్త్రీ గర్భవతి అయితే వారిపట్ల సమాజం చూసే చిన్న చూపు, కుటుంబ పరువు మర్యాదలు, ఆనాటి  యూదుల కఠిన సాంప్రదాయాలు, శిక్షలు... ఇవేవి ఆనాడు మరియ ఆలోచించలేదు, కేవలం పరమతండ్రి అయిన ఆ దేవదేవుని ఆజ్ఞకు బద్దురాలై రాజాధిరాజుకు జన్మనిచ్చింది. తల్లిగా ఆమెలో విభిన్న కోణాలను మనం చూడవచ్చు.  సిలువ మ్రానుపై వేలాడుతూ సర్వోన్నతుడు, పదివేలమందిలో అతిసుందరుడు ఐన తన బిడ్డ దేహమంతా గాయాలై, రక్తమోడుతూ చిత్రహింసలు అనుభవించి ప్రాణాలు విడిచినా.. ఆ భయంకరమైన వేధనను మౌనంగా భరించింది.లోక పాప పరిహారార్ధం తన బిడ్డ శిలువ మ్రానుపై మరణవేదన అనుభవిస్తూ కూడా దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడి నడుచుకుంది.  దేవుని యెడల తన భాద్యతను గుర్తెరిగినదై మేడగదిలో యేసు శిష్యులతో కలిసి దేవుని ప్రార్ధించింది, స్తుతించింది. ఎంత గొప్ప స్త్రీ మరియ, అందుకే దేవుడు ఆమెను ఎన్నుకొన్నది. అందుకే ఆమె అంతగా ఆశీర్వదించబడిన స్త్రీ అయినది. అమేన్.

ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమై మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos...
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Saturday - Part1
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Sunday - Part 2

యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Monday - Part 3యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Thursday, May 25, 2017

పరిశుద్ధ గ్రంధంలో దేవుణ్ణి ఎన్నిపేర్లతో సంభోదించారో తెలుసా???| Part 2 | ...

పరిశుద్ధ గ్రంధంలో దేవుణ్ణి ఎన్నిపేర్లతో 
సంభోదించారో తెలుసా??? Part 2

Do you know..! How many names used in Bible to praise Almighty God

మన తండ్రియైన యెహోవా దేవుణ్ణి ఆనాడు మన పితరులు ఎన్నో నామములతో ఘనంగా పిలుచుకున్నారు, ఆర్తిగా స్తుతించారు, వేనోళ్ళ కీర్తించారు. ఆయా పరమభక్తులు కడునిబద్ధతతో.. గొప్ప ప్రేమతో

పిలుచుకున్న ఆ పేర్లను.. ఆ పేర్లను పిలుచుకున్న పరిశుద్ధ గ్రంధపు వాక్య సంధర్భాలను మీతో పంచుకోవాలనేదే మా ఉద్దేశం. మహిమోన్నతుడు, స్తుతిపాత్రుడు, కరుణామయుడైన ఆ  దేవాదిదేవుని గురించి మనం నిరంతరం ఎంతగా తలంచుకున్నా అది మనకు స్వల్పమే. నిత్యం పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని స్తుతించబడే ఆ పరమతండ్రియొక్క గొప్ప నామములను మనం తెలుసుకోవడం చాలా చాలా అవసరం. మన తెలుసుకున్న విషయాలను పదిమందితో పంచుకుని ఆ దేవదేవుని గుణగణాలను, ఆయనలో దాగివున్న గొప్ప అనిర్వచనీయమైన ప్రేమను, మన యెడల తండ్రి చూయించే ఆ వాత్సల్యతను గురించి వారికి తెలిపి వారు కూడా రక్షింపబడేలా చేయగలిగిన నాడు మనము ఆ దేవుని రాజ్యపు నిజమైన వారసులం కాగలుగుతాము. ఆమేన్.

ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమై మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos...
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Saturday - Part1
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Sunday - Part 2
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Monday - Part 3
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Tuesday - Part 4


యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Sunday, May 21, 2017

పరిశుద్ధ గ్రంధంలో దేవుణ్ణి ఎన్నిపేర్లతో సంభోదించారో తెలుసా??? | Telugu V...

పరిశుద్ధ గ్రంధంలో దేవుణ్ణి ఎన్నిపేర్లతో 

సంభోదించారో తెలుసా??? part 1

Do you know..! How many names used in Bible to praise Almighty God

మన తండ్రియైన యెహోవా దేవుణ్ణి ఆనాడు మన పితరులు ఎన్నో నామములతో ఘనంగా పిలుచుకున్నారు, ఆర్తిగా స్తుతించారు, వేనోళ్ళ కీర్తించారు. ఆయా పరమభక్తులు కడునిబద్ధతతో.. గొప్ప ప్రేమతో

పిలుచుకున్న ఆ పేర్లను.. ఆ పేర్లను పిలుచుకున్న పరిశుద్ధ గ్రంధపు వాక్య సంధర్భాలను మీతో పంచుకోవాలనేదే మా ఉద్దేశం. మహిమోన్నతుడు, స్తుతిపాత్రుడు, కరుణామయుడైన ఆ  దేవాదిదేవుని గురించి మనం నిరంతరం ఎంతగా తలంచుకున్నా అది మనకు స్వల్పమే. నిత్యం పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని స్తుతించబడే ఆ పరమతండ్రియొక్క గొప్ప నామములను మనం తెలుసుకోవడం చాలా చాలా అవసరం. మన తెలుసుకున్న విషయాలను పదిమందితో పంచుకుని ఆ దేవదేవుని గుణగణాలను, ఆయనలో దాగివున్న గొప్ప అనిర్వచనీయమైన ప్రేమను, మన యెడల తండ్రి చూయించే ఆ వాత్సల్యతను గురించి వారికి తెలిపి వారు కూడా రక్షింపబడేలా చేయగలిగిన నాడు మనము ఆ దేవుని రాజ్యపు నిజమైన వారసులం కాగలుగుతాము. ఆమేన్.

ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమై మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos...

యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Saturday - Part1
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Sunday - Part 2
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Monday - Part 3


యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Wednesday, May 17, 2017

వాక్యము... దేవుని శక్తి | Bro Praveen Message | Dominion Power Center | ...

❄❄❄ వాక్యము - దేవుని శక్తి  ❄❄❄

Bro. Praveen's Message

దైవిక అభిషేకంతో ఆశీర్వదించబడి దేవునిచే బహుగా వాడబడుచున్న బ్రదర్ ప్రవీణ్, డొమీనియన్ పవర్ సెంటర్ వారి సువార్త ప్రసంగాలు అన్యులను సైతం ఆకట్టుకుంటూ ఎన్నో ఆత్మలను దేవుని వైపు నడిపించబడటం ఎంతో ఆశీర్వాదకరం. వారి ప్రసంగాలు వినడం ద్వారా ఆత్మీయ మేలులు పొందినవారు మాకు ఫోన్ల ద్వారా మాతో మాట్లడటం చాలా సంతోషదాయకం. మీరు ఇంకా బలమైన నడిపింపు పొందాలని.. దేవునిలో ఇంకా ఇంకా ఆశీర్వదించబడాలని ఆ దేవుని ప్రార్దిస్తున్నాము.

ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమై మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos...
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Saturday - Part1
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Sunday - Part 2

యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Monday - Part 3యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Monday, May 15, 2017

Nimerudi Tena - Prodigal Son | Bro.Elyon Rosafi | Worship Song | HOPE Ni...

Young Man of God Bro. Elyon Rosafi's great worship song 
Song / Album: Nimerudi Tena 
Christian Worship Song
Nimerudi Tena means Prodigal Son in Holy Bible. 
Swahili Language. Kenya Country..
లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమై మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos...

యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Saturday - Part1
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Sunday - Part 2

యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Monday - Part 3యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Wednesday, May 10, 2017

Mothers' Day Special - a tribute to all mothers | Telugu | 2017 | HOPE N...

❄❄❄ MOTHERS' DAY SPECIAL ❄❄❄ 

❄❄❄ అమ్మ... మాతృ దినోత్సవ ప్రత్యేకం ❄❄❄ 

అమ్మ అనే పదానికీ ఏ ప్రత్యామ్నాయం లేదు...
అమ్మ ప్రేమకు మరేది సాటికీ రాదు...
సృష్టిని పాలించే ఆ దేవాదిదేవుడు కూడా తన ప్రేమను అమ్మ ప్రేమతో పోల్చుకున్నాడూ అంటే ఆ తల్లి మన యెడల చూపే ప్రేమను ఏ విధంగా నిర్వచించగలం...
పరిధులు లేని గొప్ప ప్రేమ ఆ మాతృమూర్తిది.
అంతటి మహోన్నతమైన అమ్మను, అమ్మ ప్రేమను మరోమారు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ...
అమ్మ పాదాలను ముద్దాడుతూ....
అమ్మకు ఈ వీడియో అంకితం....

ఈ వీడియోను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చెయ్యగలరు..

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You,లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమై మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos...

యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Saturday - Part1
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Sunday - Part 2

యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Monday - Part 3యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

గొప్ప విశ్వాసం... పొందుకుంటుంది! | Bro Praveen Message | Dominion Power ...

❄❄❄ గొప్ప విశ్వాసం... పొందుకుంటుంది! ❄❄❄

Bro. Praveen's Message

దైవిక అభిషేకంతో ఆశీర్వదించబడి దేవునిచే బహుగా వాడబడుచున్న బ్రదర్ ప్రవీణ్, డొమీనియన్ పవర్ సెంటర్ వారి సువార్త ప్రసంగాలు అన్యులను సైతం ఆకట్టుకుంటూ ఎన్నో ఆత్మలను దేవుని వైపు నడిపించబడటం ఎంతో ఆశీర్వాదకరం. వారి ప్రసంగాలు వినడం ద్వారా ఆత్మీయ మేలులు పొందినవారు మాకు ఫోన్ల ద్వారా మాతో మాట్లడటం చాలా సంతోషదాయకం. మీరు ఇంకా బలమైన నడిపింపు పొందాలని.. దేవునిలో ఇంకా ఇంకా ఆశీర్వదించబడాలని ఆ దేవుని ప్రార్దిస్తున్నాము.

ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen. లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమై మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos...

యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Saturday - Part1
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Sunday - Part 2

యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Monday - Part 3యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Friday, May 5, 2017

యేసు దేవుని కుమారుడు.. ఇవిగో వాక్యాధారాలు | Jesus - Son of God | Telugu ...

❄❄❄ యేసు దేవుని కుమారుడు.. ఇవిగో వాక్యాధారాలు ❄❄❄

యేసు దేవుని కుమారుడని పరిశుద్ధ గ్రంధం చెబుతుందా?

మనుష్య కుమారునిగా జన్మించిన యేసు దేవుని కుమారుడని నమ్మడానికి బలమైన ఆధారాలు పరిశుద్ధ గ్రంధంలో ఉన్నాయా? లేవ?
మానవరూపంలో జన్మించిన యేసు, దేవునికుమారుడా కాడా?
ఈ ప్రశ్న ఈనాటిది కాదు...
కన్య అయిన మరియ గర్భమ్నందు యేసు ఉధ్భవించిన నాటినుండీ కొందరికి ఇదే సంశయం
మరి పరిశుద్ధ గ్రంధంలో ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఉన్నదా లేదా?
ఉన్నదో లేదో తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఓ క్రైస్తవునిగా మనకు ఎంతైనా ఉంది.
క్రీస్తు జన్మించడానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే యెషయా, మీకా, యిర్మీయా వంటి ప్రవక్తలు యేసు క్రీస్తు జననం గురించి చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. యేసును గురించిన కొన్ని వేల లేఖనాలు నెరివేరినట్లుగా మనం పరిశుద్ధ గ్రంధంలో చూడవచ్చు.
అయినా ఇంకా సంశయమే...
అందుకే యేసుక్రీస్తుకు సంబందించిన కొన్ని అధ్భుతమైన వాక్యాలను ఇక్కడ కొన్ని మీకొరకు అందిస్తున్నాము.
ఈ వీడియో చూసాక మీరే తప్పక అంగీకరిస్తారు,
యేసు దేవుని ప్రియ సుతుడని మనకు రక్షణను అందించే మహిమోన్నతుడనీ... ఆమేన్.

ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమై మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos...
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Saturday - Part1

యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Monday - Part 3యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Tuesday, May 2, 2017

గొప్ప విశ్వాసం... మాట్లాడుతుంది! | Bro Praveen Message | Dominion Power ...

❄❄❄ గొప్ప విశ్వాసం... మాట్లాడుతుంది! ❄❄❄

బ్రదర్. ప్రవీణ్ గారి అద్భుత ప్రసంగం 

దైవిక అభిషేకంతో ఆశీర్వదించబడి దేవునిచే బహుగా వాడబడుచున్న బ్రదర్ ప్రవీణ్, డొమీనియన్ పవర్ సెంటర్ వారి సువార్త ప్రసంగాలు అన్యులను సైతం ఆకట్టుకుంటూ ఎన్నో ఆత్మలను దేవుని వైపు నడిపించబడటం ఎంతో ఆశీర్వాదకరం. వారి ప్రసంగాలు వినడం ద్వారా ఆత్మీయ మేలులు పొందినవారు మాకు ఫోన్ల ద్వారా మాతో మాట్లడటం చాలా సంతోషదాయకం. మీరు ఇంకా బలమైన నడిపింపు పొందాలని.. దేవునిలో ఇంకా ఇంకా ఆశీర్వదించబడాలని ఆ దేవుని ప్రార్దిస్తున్నాము.

ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమై మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos...

యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు - Monday - Part 3యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.