Thursday, August 31, 2017

హతఃసాక్షులు - లోకానికి దీపాలు | Apostles' last days | Latest Message | H...

❄❄❄ హతఃసాక్షులు - లోకానికి దీపాలు ❄❄❄
Apostles' last days

యేసు శిష్యులను అపోస్తలులుగా పిలిచేవారు. వీరిలో విద్యావంతులు, వైద్యులు, సుంకాలు వసులుచేసే ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, మేధావులు ఇలా అన్ని వర్గాలవారినుండి యేసు తన శిష్యులను ఎంచుకున్నాడు. ఆనాడు క్రీస్తు శిలువలో మరణించి, మూడవరోజు తిరిగిలేచిన తరువాత స్వర్గారోహణుడవుతూ సర్వలోకానికి వెళ్ళి తన సువార్తను చాటమని శిష్యులకు చెప్తాడు. ఆయన ఆజ్ఞ మేరకు శిష్యులు ప్రపంచం లోని నలుమూలలు తిరిగి దేవుని సువార్తను చాటారు. ఆ క్రమంలో ఎన్నో అవమానాలు, తిరస్కారాలూ.. భరించారు. చివరికి చావును సైతం చిరునవ్వుతో స్వీకరించి దేవుని ప్రేమను అందులోని మాధుర్యాన్నీ ఈ లోకానికి చాటిచెప్పారు. ఆనాటి వారి త్యాగ ఫలితమే నేడు దేవుని వాక్యము మనకు అందుబాటులో ఉన్నదని అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. దేవుని వాక్యము మన పాదాలకు దీపమై మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నదంటే ఆ వెలుగును మనకు చేరువ చేసింది ఈ శిష్యులే కదా! దేవుని ప్రేమను వారు చవిచూడగలిగారు కాబట్టే నామట్టుకు బ్రతుకుట క్రీస్తే.. చావైతే లాభం అని అంత ధైర్యంగా అనగలిగారు. అలాంటి శిష్యులను గురించి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం. ఈ వీడియోని రెండు భాగాలుగా అందిస్తునాము. తప్పక రెండు భాగాలు చూసి subscribe చేసి comment boxలో మీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకోగలరు,
ఈ వీడియోలను LIKE చేసి మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.
ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Wednesday, August 30, 2017

దావీదువలే గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలంటే !? | G Ravi Kumar Latest Me...

❄ దావీదువలే గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలంటే !? ❄

Rev Guduri Ravi Kumar Messages, Ongole.

దావీదు.. మన దేవునికి గొప్ప భక్తుడు.. గొప్ప విశ్వాసి,
దేవుని ద్వారా ఎంతో ఆశీర్వదించబడి మనకు ఆదర్శం అయ్యాడు..
మనం కూడా దావీదు వలే దీవించబడితే... ఆశీర్వదించబడితే...
అంతకన్నా మన జీవితాలకు కావలసినది ఏముంటుంది..
ఐతే ఇక్కడ సమస్య ఏమిటంటే .. మనం దావీదు వలే జీవిస్తున్నామా...
దావీదు లోకపుమాయలో కొన్నిసార్లు పడిపోయినా.. తిరిగి తన తప్పు తెలుసుకుని దెవుని ఆశ్రయించాడు..
ఫలించాడు.. ఘనతను పొందుకున్నాడు..
మరి మనం ఎందుకు పొందుకోలేకపోతున్నామో మనకు మనమే ప్రశ్నించుకోవాలి..
మనం మన లోపాలను సరిదిద్దుకోగలగాలి.. ఆయన రాజ్యంలో తన మన తారతమ్యం లేదు.
మన తండ్రికి మనమంతా ప్రియమైనా వారమే.. ఆయన రాజ్యానికి కాబోయే వారసులమే..
మనం కూడా నిరంతరం దేవుని వాక్యానుసారం జీవిస్తూ.. ప్రార్ధనలో మన అవసరతలను తండ్రికి విన్నవిస్తూ.. వాటిని పొందుకుంటూ
యేసయ్య రాకడకొరకు ఎదురుచూస్తూ జీవించగలిగితే
అది మనకు ఎంతో ఆశిర్వాదకరం..
బ్రదర్ గూడూరి రవికుమార్ గారి అద్భుతమైన వాక్య ప్రసంగం మిమ్మల్ని ఆదరిస్తుందని ఆశిస్తాము.


ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Tuesday, August 29, 2017

నీవెవరో తెలుసుకున్నావా | Bro Praveen message | Dominion Power Center | H...

❄❄❄ నీవెవరో తెలుసుకున్నావా ❄❄❄

Bro. Praveen's Message, Dominion Power Center, Vijayawada. 

Bro.Praveen young man of God and anointed by Holy Spirit and spreading the Gospel through Dominion Power Center, Vijayawada, AP. He was blessed with healing power and powerful gospel ministry. We are praying that so many souls may get salvation and accepting Jesus as their Savior. Amen.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos..
యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Monday, August 28, 2017

ఈ ఆరు కారణాలు చాలు, నీవు దేవునిపై నమ్మిక ఉంచుటకు | Telugu Christian Mess...

ఈ '6 కారణాలు చాలు - నీవు దేవునిపై నమ్మిక ఉంచుటకు!

ఈ హడావుడి జీవిత ప్రయాణంలో ఒకరినొకరు పలుకరించుకునే తీరిక ఓపిక లేని కాలంలో మనం జీవిస్తున్నాము. సమస్య వచ్చినప్పుడు ఒంటరిమై పోయి వేధనకరమైన స్థితిలో రవ్వంత తోడుకొరకు, మాటలు ఆలకించే వారికొరకు ఎదురుచూస్తున్నాము. ఎవరు నిన్ను చేయి విడిచినా నేను నిన్ను విడువను, ఎడబాయను, నిన్ను కన్న తల్లి ఐనా నిన్ను మరిచిపోతుందేమో కాని నేను నిన్ను మరువను అని ఎంతో ప్రేమగా ఆ తండ్రి మనతో పరిశుద్ధగ్రంధంలో చెప్పాడు కదా. అందుకే మనం మనమున్న స్థితి ఏదైనా కావచ్చు, భయపడాల్సిన పని లేదు, భీతిల్లవలసిన అవసరం అంతకన్నాలేదు. ఈ ఆరు వాక్యాలు మీకు ఎంతో ధైర్య్యాన్ని అందిస్తాయని, ఆదరిస్తాయని ఆశిస్తున్నాము.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Saturday, August 26, 2017

నీ జీవితంలో క్రీస్తు | Bro Ravi Kumar, Ongole Messages | HOPE Nireekshan...

❄❄❄ నీ జీవితంలో క్రీస్తు ❄❄❄

Rev Guduri Ravi Kumar Messages, Ongole. 

బ్రదర్ గూడూరి రవికుమార్ ఒంగోలు పట్టణంలో మార్టిన్ మెమోరియల్ బాప్టిస్ట్ చర్చ్ సంఘమును నడిపిస్తూ దేశంలోని పలు నగరాలలో దేవుని సువార్తను ప్రకటిస్తూ యేసయ్య మహాకృపద్వారా ని ఆత్మల సంరక్షణ విషయంలో తనవంతు భాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నాడు. బాప్టిస్ట్ హోం పేరిట అనాధ బాలల శరణాలయాన్ని నిడిపిస్తున్నాడు. వీరికొరకు మన అనుదిన ప్రార్ధనలో ప్రభువుని వేడుకుందాం. అమేన్.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Wednesday, August 16, 2017

నీ జీవితంలో దేవుని కార్యములు మర్చిపోకు | Bro Praveen | Dominion Power Ce...

❄❄❄ నీ జీవితంలో దేవుని కార్యములు మర్చిపోకు ❄❄❄

Bro Praveen Kumar Message, Dominion Power Center,Vijayawada. 

ఎందుకు ఆ నిరుత్సాహం.. ఎందుకు వేదన..
జీవితం నిస్సారంగా మారిపోతుందా! కనుచూపు మేరలో ఆశ అనేది కనిపించడం లేదా?
నిజమే.. మన సమస్యలో ఉన్న తీవ్రత మనకే తెలుస్తుంది, ఎదుటివారికి ఏమి తెలుస్తుంది ??? నిజమే కదా!
యేసయ్యని నమ్ముకున్న తరువాత నీ జీవితంలో మేలులే జరుగలేదా... ఆలోచించు...
తప్పక వచ్చి ఉంటాయి.. ఎందుకంటే సమస్యలే మన జీవితం అయితే  ఈ లోకంలో ఏ ప్రాణి బ్రతికి బట్టకట్టలేదు.
ఇది వాస్తవం. నీ జీవితంలో మేలులు అనుగ్రహించిన యేసయ్య నీ సమస్యలను తీసివెయ్యలేడా..
మరి ఎందుకంత నిరుత్సాహం, ఎందుకంత ఆందోళన, ఆలోచించు...
ఉపవాసాలు చేసినా.. రేయింబగళ్ళూ ప్రార్ధనలో గడిపినా
ఫలితం కనిపించకపోవడంలో ఆశ్చర్యపడకు..
అంతకు రెట్టింపు ఆశీర్వాదాలు నీకు అందించబోతున్నాడేమో ఆలోచించు..
నిజం.. ఎన్నో గొప్ప సాక్ష్యాలు వేదనకరమైన స్థితిలో నుండి పుట్టినవే..
మరణభయంలో నుండి బయటపడినవే...
అటువంటి భయంకరమైన సమస్యల్లో నుండి వారు బయటపడ్డారు కాబట్టే ఈ రోజు వారి సాక్ష్యాలు మనకు రెట్టింపు బలాన్ని అందిస్తున్నాయి.
మరి రేపటి తరానికి నీ సాక్ష్యం అంతటి ఉత్కృష్టంగా ఉంటుందేమో
భయపడకు.. వేదన చెందకు... కలతపడి సణగకు..
యేసయ్య నీతోనే ఉన్నాడు... నీలోనే ఉన్నాడు...
నీ రేపటికొరకు గొప్పగా ప్రణాళికలు రచించే ఉంటాడు.
ఎందుకంటే నీచేయి ఆయన చేతిలో ఉంది కాబట్టి. Amen.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Saturday, August 12, 2017

స్వాతంత్రం ఎవరికి !? | Swatantram Yevariki | August 1947 | తెలుగు | 2016...

❄❄❄ స్వాతంత్రం ఎవరికి !? ❄❄❄
❄ Freedom for Whom !? ❄

ఆనాడు ఎన్నో శ్రమలకోర్చి, ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి పోరాడి తెచ్చుకున్న స్వాతంత్య్రం కేవలం కొన్ని వర్గాలవారు మాత్రమే ఆ ఫలాలను అనుభవిస్తున్నారు, మిగిలిన ప్రజల జీవితాల్లో ఏలాంటి మార్పు రాలేదు, రాజకీయ నాయకులు, పెత్తందార్లు, పెట్టుబడిదార్లు, భూస్వాముల చేతిల్లోకి నేటి భారతదేశ భవిష్యత్తు వెళ్ళిపోయింది, సామాన్యుడికి రవ్వంత చోటులేదు, తినేందుకు తిండిలేదు. మనం యేటా స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందని పండుగలు చేసుకుంటూనే ఉంటాము, కానీ ఆ వచ్చిన స్వాతంత్ర్యం ఎవరికి? మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి చాలా కాలం అయ్యింది. కేవలం స్వాతంత్రం అనేది తెల్ల దొరలనుండి నల్లదొరలకు బదిలీ అయ్యిందే కానీ సామాన్యుడి పరిస్థితిలో ఏ మాత్రం మార్పులేదు, మార్పును ఈ నల్లదొరలు స్వాగతించరు. వారికి బానిసలు కావాలి, రెండవ తరగతి పౌరులు కావాలి. అప్పుడే వారి దొరతనానికి హంగు ఆర్భాటం. మనిషికీ మనిషికీ మద్య అంతరాలు పెరుగుతున్నాయే కానీ మన పెద్దలు ఆశించిన సమసమాజం ఎండమావే అయ్యింది. రాజకీయ నాయకులు వారి స్వార్ధ రాజకీయానికే పరిమితం అయ్యారు కానీ ప్రజాభివృద్ధి అనేది వారికి అసలు పట్టదు. తాత్కాలిక తాయిలాలతో అధికారాన్ని ఆశ్రయించి ఫలాలను బలిసిన దొరలకు ఎగదోస్తూ సామాన్యుడిని వీధిపాలు చేస్తున్నారు. జెండాలు మారుతున్నాయేకాని రాజకీయ నాయకుల ఆలోచనలలో ఏమాత్రం తేడాలేదు. ఈ స్వాతంత్రం ఎవరికి కావాలి ? ఎవరు ఆశించారు ? ఎవరు కోరుకున్నారు ? సామాన్యుడి చేతిలో ఆయుధం ఓటు, దానిని సరియైన పంథాలో గురిచూసి వదిలిన నాడే నిజమైన నాయకులు జనాల్లోంచి పుట్టుకొస్తారు, ప్రజలకు అండదండగా ఉంటారు, అప్పుడే నిజమైన స్వాతంత్రం.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You,

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

యాకోబు 12మంది కుమారుల పేర్లు - అందులో యేసు పుట్టుక రహస్యం | Telugu Chris...

❄❄❄ యాకోబు 12మంది కుమారుల పేర్లు  ❄❄❄
❄❄❄ యేసు పుట్టుక రహస్యం ❄❄❄

Jacob 12 Son names and its meaning

ఇస్సాకు కుమారుడైన యాకోబుకు మొత్తం 13 మంది సంతానం కదా! అందులో చివరిసంతానం ఆడపిల్ల కాగా మిగిలిన పన్నెండు మంది పురుష సంతానం. ఆనాడు యాకోబు మగపిల్లలకి పెట్టినపేర్లు బహుశా మనందరికీ తెలిసే ఉంటాయి. లేదా ఆదికాండము 29, 30 ఇంకా 35 అధ్యాయాలలో వీరి పేర్లను మనం చూడవచ్చు. కానీ వారి పేర్ల యొక్క అర్ధాలను తెలుసుకుంటే మాత్రం తప్పక ఆశ్చర్యపోతాము. యాకోబు ఆనాడు యాదృచ్చికంగా తన 12మంది మగపిల్లలకి ఆ యా పేర్లు పెట్టాడు అని భావించలేము. అది ఖచ్చితంగా దేవుని తలంపే. పాతనిబంధనలో ఎంతో మంది ప్రవక్తలు యేసుప్రభుని పుట్టుకను గూర్చి ప్రవచనాలు చెప్పియున్నరు. అదే రీతిలో యాకోబు తన సంతానానికి పెట్టిన పేర్లద్వారా కూడా దేవాదిదేవుడు క్రీస్తుయొక్క రాకడను గూర్చి, ఆయన రాకలోని అంతరార్ధాన్ని గురించి ఈ లోకానికి ముందుగానే సెలవిచ్చియున్నాడు. ప్రతిఒక్కరు ఈ వీడియోని చూసి మీకు నచ్చితే తప్పక మీ మిత్రులకు share చెయ్యగలరు. అమేన్.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos...

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజ
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Wednesday, August 9, 2017

శిలువ ఏడుమాటల్లో... నీ తండ్రి ప్రేమను ఊహించగలవా? | Bro Ravi Kumar, Ongo...

❄ సిలువ ఏడుమాటల్లో నీ తండ్రి ప్రేమను ఊహించగలవా? ❄ 

Bro Guduri Ravi Kumar wonderful message, 

Martin Memorial Baptist Church, Ongole.

మన తండ్రి అయిన యేసయ్య శిలువలో తాను మరణిస్తూ ఏడుమాటలను పలికాడు. ఆ ఏడుమాటల్లో ఎంతటి అర్ధమున్నదో.. మరెంతటి పరమార్ధమున్నదో ఎన్ని సార్లు విన్నా కొత్తగానే ఉంటుంది, అశ్చర్యకరంగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే గొల్గొత కొండమీద పలికిన ఆ ఏడుమాటల్లో తండ్రికి మనపట్ల ఉన్న బాధ్యత, ప్రేమ చెప్పకనే అర్ధం అవుతుంది. ఆ ఏడుమాటల్లో గల వైవిధ్యాన్ని మరోకోణంలో చక్కగా వివరించాడు బ్రదర్ రవికుమార్. ప్రతిఒక్కరు తప్పక చూసి దేవుని ఆత్మీయ మేలులను పొందుకోగలరు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా మీ మిత్రులకు share చెయ్యగలరు. వందనాలు.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos...

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Tuesday, August 8, 2017

నీ అద్భుతం నీ వెంటే | Bro Praveen message | Dominion Power Center | HOPE...

❄❄❄ నీ అద్భుతం నీ వెంటే ❄❄❄

Bro. Praveen's Message, Dominion Power Center, Vijayawada. 

అధ్భుతాలు ఎక్కడ ఉంటాయి! అధ్భుతాలు ఎలా వస్తాయి? ఎంతో మంది దేవుని బిడ్డలు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప సాక్ష్యాలు పంచుకుంటూ మనల్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తారు. ఒకింత అసూయ కూడా కలుగుతుంది. అధ్భుతాలు, ఆశ్చర్యకార్యాలు మన జీవితంలో ఎందుకు జరగడం లేదు, మనలో ఉన్న లోపం ఏమిటి, అందిరిలాగే.. ఒకింత అందరికన్నా మిన్నగా నేను దేవునితో గడుపుతున్నాను కదా, మరి దేవుడు నన్నేందుకు అలక్ష్యం చేస్తున్నాడు అని ఏదో ఒక సందర్భంలో తప్పక సణుగుతాము. కానీ మన మనసులో జనించే ప్రతి ప్రశ్నకీ జవాబు పరిశుద్ధ గ్రంధంలో వెదుక్కోవచ్చు. అప్పటికప్పుడు మనం మన జీవితంలో ఏదో అద్భుతం జరగాలని కోరుకుంటాము. తాత్కాలికమైన ప్రతిఫలాన్ని ఆశిస్తాము. కానీ దేవుని దృష్టిలో నీ జీవితం వేరు. నీవు ఆశించిన దానికంటే రెట్టింపు ఆశిర్వాదాలు నీ జీవితంలో నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. ఆయన ఇవ్వలేనిది ఈ చరాచర జగత్తులో ఏముంది ? కాని తగిన సమయం కొరకు నిరీక్షణను కలిగి జీవించాలి. అబ్రహాము మొదలు ప్రతిఒక్కరు ఆయా అనుకూల సమయాల్లో దేవుని నుండి బహుగా ఆశీర్వదింపబడినవారే. ఈ దినం నీదే కావచ్చు. విసిగిపోక ప్రార్ధనలో మెలకువ కలిగి జీవిద్దాం. ఆమేన్.

బ్రదర్ ప్రవీణ్ గారి వాక్యం ఈ రోజు ఎంతో మంది బిడ్డలను దేవునికి దగ్గరచేస్తూ.. ఆత్మీయ ఫలాలను అందుకునేలా ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఈ వాక్య ప్రసంగం మీకు నచ్చితే తప్పకుండా మీ మిత్రులకు share చేయండి, రెగ్యూలర్ గా మన చానెల్ లోని వాక్య సందేశాలనూ, పాటలను చూసి అధ్యాత్మికంగా బలపడేందుకు తప్పనిసరిగా మన చానెల్ ని like చేసి subscribe చేయమని చెప్పండి. మరలా రేపటి బ్రదర్ గూడూరి రవికుమార్ గారి ప్రసంగంలో కలుసుకుందాం. ప్రభువు నామంలో అందరికీ వందనాలు, ఆమేన్.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos...

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Monday, August 7, 2017

దావీదు మహారాజు | తెలుగు | King David | Telugu Christian Bible Story | HO...

❄❄❄ దావీదు మహారాజు  -  King David ❄❄❄

దావీదు మహారాజు పరిశుద్ధ గ్రంధములో  గొప్ప స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నవాడు, దేవుని ప్రేమ, ఆదరణ పొందినవాడు, గొర్రెలకాపరి నుండి ఇశ్రాయేలు రాజ్యానికి రాజుగా దేవునిచే నియమింపబడినవాడు. ఎంత ఎదిగినా తనను తాను తగ్గించుకొని దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి జీవించాడు. యేసును దావీదుకుమారుడు అని పిలిపించుకునేంతటి గొప్ప స్థాయికి చేరుకున్నాడు. మనము దావీదు వలే దేవుని యెడల భయభక్తులు కలిగి జీవించాలి, మన భవిష్యత్ తరాలను ఆ విధంగా తయారుచెయ్యలి. దేవునికి ఇష్టులైన వారిలా మన పిల్లల్ని తయారు చేయాలి. ఆమేన్.

\

ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos...

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Friday, August 4, 2017

బైబిల్లో మనకు తెలియని ఇరాక్ మూలాలు |

❄❄❄ బైబిల్లో మనకు తెలియని ఇరాక్ మూలాలు ❄❄❄

Prominence of Iraq in Bible History

పరిశుద్ద గ్రంధంలో మనకు సుపరిచితమైన దేశం ఇశ్రాయేలు పట్టణం. కానీ ప్రస్తుతం మనం ఇరాక్ గా పిలుచుకునే దేశానికి కూడా బైబిల్లో ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఓ మాటలో చెప్పాలంటే ఇశ్రాయేలు దేశం తరువాత అంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన మరో దేశం ఇరాక్ అంటే నమ్మక తప్పదు. ఆదికాండము 1 అధ్యాయం మొదలుకొని చివరి పుస్తకమైన ప్రకటన గ్రంధం వరకు పలు సందర్భాలలో ఇరాక్ దేశం పేరు మనకు బైబిల్లో వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. కాకపోతే ఆనాడు బబులోను, మెసపొటొమియా వంటి పేర్లతో ఇరాకును పిలిచే వారు. ఇరాక్ లో జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు, వాటిద్వారా ఇరాక్ కు బైబిల్లో ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో వివరించడానికే ఈ వీడియోని మీ ముందుకు తెస్తున్నాము. తప్పక చూసి మీకు నచ్చితే మీ మిత్రులకు share చేయగలరు. ఆమేన్.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos...

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Wednesday, August 2, 2017

క్రైస్తవ కుటుంబమా! యెఫ్తా అతని కుమార్తె మనకు మాదిరి కాదా? | Bro Ravi Kum...

❄ యేసులో నీ స్థితి ఏమిటి - యెషయా ప్రవక్త హెచ్చరిక ❄

Rev Guduri Ravi Kumar Messages, Ongole. 

న్యాయాధిపతుల గ్రంధంలో 11వ అధ్యాయంలో మనం యెఫ్తా ను గురించి అధ్యయనం చేయవచ్చు. వేశ్యకు జన్మించి అందరికీ దూరమై.. తనచుట్టూ అల్లరిమూకలు చేరినా దేవుని మరువక, విడువక తన జీవితాన్ని కొనసాగించాడు, ఇశ్రాయేలీయులు తమకు సారధ్యం వహించి శత్రువులనుండి కాపాడమనగా యెహోవాదేవుణ్ణి ప్రార్ధించి, దేవునితో చేసిన సత్యప్రమాణాన్ని బట్టి ఒక్కగానొక్క లోకం తెలియని కూతుర్ని బలిపీఠాన్ని ఎక్కించాడు. తండ్రికి తగ్గ తనయగా యెహోవా దేవునికి తన తండ్రి చేసిన ప్రమాణాన్ని బట్టి చావుకు వెరవక సంతోషంగా స్వీకరించడానికి సిద్దపడింది యెఫ్తా కుమార్తె. ఈ రోజు ఎంతమంది ఈ తండ్రి బిడ్డలవలే దేవునిపట్ల విధెయత కలిగి, ఆడినమాట తప్పక దేవుని యెడల నిభందన కలిగి జీవిస్తున్నారు.

తనదైన శైలిలో చక్కగా.. సూటిగా బ్రదర్ గూడూరి రవికుమార్ ఈ వాక్య సందేశాన్ని మనకు అందించారు. ప్రతిఒక్కరూ తప్పక వినడమే కాక తమ తమ జీవితాల్లోకి అన్వయించుకుని యేసయ్యను వెంబడించగలగాలి. ఆమేన్.

బ్రదర్ గూడూరి రవికుమార్ ఒంగోలు పట్టణంలో మార్టిన్ మెమోరియల్ బాప్టిస్ట్ చర్చ్ సంఘమును నడిపిస్తూ దేశంలోని పలు నగరాలలో దేవుని సువార్తను ప్రకటిస్తూ యేసయ్య మహాకృపద్వారా ని ఆత్మల సంరక్షణ విషయంలో తనవంతు భాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నాడు. బాప్టిస్ట్ హోం పేరిట అనాధ బాలల శరణాలయాన్ని నిడిపిస్తున్నాడు. వీరికొరకు మన అనుదిన ప్రార్ధనలో ప్రభువుని వేడుకుందాం. అమేన్.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos...

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.