Tuesday, December 19, 2017

క్రీస్తు పుట్టుక సందేశం - Christmas Special Stories - Bro.Koteswara Rao ...

❄❄❄ క్రీస్తు పుట్టుక సందేశం ❄❄❄

Christmas Special Stories

Voice Over : Bro.Koteswara Rao Mekala

క్రీస్తు జన్మించి ఇప్పటికి సుమారు 2017 సంవత్సరాలు అయ్యింది. కానీ యేసయ్య జన్మించడానికి రెండేళ్ళు ముందే తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు లోకరక్షకుడు ఈ లోకాన జన్మిస్తాడని జొరాస్టీయన్ వారి మత గ్రంధం ద్వారా గ్రహించారు. రక్షకుడు పుట్టిన గుర్తుగా ఓ నక్షత్రం ఆకాశాన తళుక్కుమంటూ మెరుస్తుందని ఆ గ్రంధం ద్వారా తెలుసుకున్న ఆ జ్ఞానులు గొప్ప వెలుగుతో ప్రకాశవంతంగా కనిపించిన ఆ నక్షత్రపు వెలుగును గమనించి దాని వెలుగును బట్టి అనుసరించి జెరూసలేము నగరానికి వెళ్ళి హేరోదు మహరాజును కలుస్తారు. ఈ విధంగా యేసు జన్మించక మునుపే ఆ జ్ఞానులు ఆయనను వెదుక్కుంటూ కొన్ని వందల మైళ్ళ దూరాన్ని లెక్క చేయక దారిలో సంభవించే ప్రమాదాలు ఖాతరు చేయక వెళ్ళి లోకరక్షకుని దర్శించారు, గొప్ప బహుమతులను తండ్రికి అర్పించి ప్రణమిల్లారు. యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చింది మనకు రక్షణను అందించడానికి. ఆయన పరమును వీడి మనచెంతకు వచ్చిమరీ రక్షణభాగ్యాన్ని అందిస్తే మనం మాత్రం కేవలం నామకార్ధ క్రైస్తవులుగా జీవిస్తున్నాము. ఆయన చెంతకు చేరలేకపోతున్నాము. ఇది ఎంతటి బాధాకరమైన విషయం, గ్రహించండి సోదరులారా.. లోకం శాశ్వతం కాదు, తండ్రి పరలోక రాజ్యం మనకు శాశ్వతం. ఈ క్రిస్మస్ రోజుల్లో జ్ఞానుల్లా మనం మనలో మన తండ్రిని వెదుకుందాం, గొర్రెల కాపరుల్లా లోకానికి యేసు సువార్తను చాటుదాం. కొన్ని ఆత్మలనైనా రక్షించుదాం. ఆమేన్.

Monday, October 30, 2017

Amazing Prayer for Healing in Jesus Name | Telugu | HOPE Nireekshana TV

❄❄❄ శక్తివంతమైన స్వస్థత ప్రార్ధన ❄❄❄

Amazing Prayer for Healing in Jesus Name | Telugu 

Surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed Him Stricken Smitten by God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, The chastisement for our peace was upon Him. and by His stripes we are healed. Isaiah 53:4-5

శక్తివంతమైన స్వస్థత ప్రార్ధన

నిశ్చయముగా ఆయన మన రోగములను భరించెను, మన వ్యసనములను వహించెను, అయినను మొత్తబడినవానిగాను, దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను, శ్రమనొందినవానిగాను, మనమతని ఎంచితిమి. మన యతిక్రమక్రియలనుబట్టి అతడు గాయపరచబడెను, మన దోషములను బట్టి నలుగగొట్టబడెను, మన సమానార్ధమైన శిక్ష అతనిమిద పడెను, అతడు పొందిన దెబ్బలచేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. యెషయా గ్రంధము 53:4-5

Healing Scriptures to pray and Declare and Amazing Healing in Jesus Name and Powerful words for Healing, Say this miracle Prayer daily and it will change your life and situation surely, Healing with scriptures and soaking, Anointed prayer for healing in the name of Jesus, Amen

Praise the Lord.

Thank You.

ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

Thursday, October 26, 2017

తప్పిపోయిన కుమారుడు

యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులకు బోధించిన అనేక ఉపమానాల్లో తప్పిపోయిన కుమారుడు (prodigal son) కూడా ఒకటి. లూకా సువార్త 15 వ అధ్యాయంలో ఈ కధ మనకు కనిపిస్తుంది. క్రైస్తవులకే కాక ఇతరులకు కూడా బాగా చిరపరిచితమైన కధ ఇది. ఎంతో గొప్ప లోతైన మర్మములు కలిగిన కధ. చెడిపోయిన బిడ్డలను తండ్రి తప్పక చేరదీసి క్షమించి ఆదరిస్తాడనే గొప్ప నమ్మకాన్ని ఈ కధ ద్వారా యేసయ్య మనకు వివరిస్తాడు. మనం ఎంతటి ఘోర పాపులమైనా.. అన్నీ కోల్పోయినా చివరకు నా అన్నవారే చీదరించినా తప్పక ఆ యేసయ్య మనల్ని ఆదరిస్తాడు, అక్కున చేర్చుకుంటాడు.

నేడు ఎంతోమంది నా అనేవాళ్ళు లేక, ఆదరించే వారు కానరాక, దారి తప్పి, అనాధలుగా జీవిస్తున్నారు, ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు. ఎంతో గొప్పగా మలుచుకోవలసిన అందమైన భవిష్యత్తును చేజేతులా నాశనం చేసుకుంటున్నారు. నేటికైనా వారు తమ జీవితమేమిటో, తమ ప్రయాణం ఎటువైపుగా సాగిపోతుందో గ్రహించాలి, గమ్యంలేని తమ బ్రతుకులకు నిజమైన గమ్యం యేసే అని గ్రహించగలగాలి. అలా గ్రహించగలిగిన నాడు వారు మన కధలోని తప్పిపోయిన కుమారుని లాగే తన తండ్రి ఇంటికి తిరిగి వస్తారు. జీవితాన్ని తిరిగి కాంతిమయం చేసుకుంటారు.

తప్పిపోయిన కుమారుని కోసం ఆ తండ్రి చేతులు చాచి ఏవిధంగా ఐతే ఎదురుచూస్తున్నాడో అలాగే మన తండ్రి ఐన యేసయ్య కూడా నీ కొరకు నాకొరకు చేతులు చాచి ఎదురుచుస్తూనే ఉన్నాడు. ఎప్పటికైనా వాస్తవాల్ని గ్రహించి, సాతాను చెరను, ఆ సంకెళ్ళనూ విడిపించుకుని తన సన్నిధికి వస్తావని ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నాడు. గొప్ప విందును చేయడానికి సిద్దపడి ఆశగా నీవైపు చూస్తున్నాడు.

సహోదరుడా.. గ్రహించు.. మన బంగారు భవిష్యత్తు చీకటికూపాల్లో పడి ఆరిపోకూడదు, నిత్యనరకాగ్నిలో పడి మాడి మసి అవ్వకూడదు. ఆలోచించండి. మన జీవిత ప్రయాణం ఎటువైపు ?
 సాతను చీకటి ప్రపంచం వైపా..? లేక నాడు నీకొరకు నా కొరకు సిలువపై ప్రాణాలొడ్డిన మన తండ్రివైపా..? ఆలోచించు, రక్షణ మార్గం అనుసరించు, యేసులో తిరిగి జన్మించు. ఆమేన్.

Watch and subscribe 
తప్పిపోయిన కుమారుడు - Prodigal Son

Friday, October 20, 2017

మరియనే దేవుడు ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు? ఆమెకున్న అర్హతలేంటి?? మీకు తెలుసా???...

మరియనే దేవుడు ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు? 
ఆమెకున్న అర్హతలేంటి?? మీకు తెలుసా???

మరియ, దేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ,

పరిశుద్ధ గ్రంధంలో ఎవరికీ లభించని గొప్ప స్థానం మరియకు లభించింది, స్త్రీలలో ఆమె ఆశీర్వదించబడినది, దేవునిచే ఎన్నుకోబడినది, దేవుని కృపకు పాత్రురాలు అయ్యింది, ఎంతగా ఆశీర్వదించబడటానికి మరియలో ఉన్న అర్హతలు ఏంటి? పెండ్లికాని స్త్రీ గర్భవతి అయితే వారిపట్ల సమాజం చూసే చిన్న చూపు, కుటుంబ పరువు మర్యాదలు, ఆనాటి యూదుల కఠిన సాంప్రదాయాలు, శిక్షలు... ఇవేవి ఆనాడు మరియ ఆలోచించలేదు, కేవలం పరమతండ్రి అయిన ఆ దేవదేవుని ఆజ్ఞకు బద్దురాలై రాజాధిరాజుకు జన్మనిచ్చింది. తల్లిగా ఆమెలో విభిన్న కోణాలను మనం చూడవచ్చు. సిలువ మ్రానుపై వేలాడుతూ సర్వోన్నతుడు, పదివేలమందిలో అతిసుందరుడు ఐన తన బిడ్డ దేహమంతా గాయాలై, రక్తమోడుతూ చిత్రహింసలు అనుభవించి ప్రాణాలు విడిచినా.. ఆ భయంకరమైన వేధనను మౌనంగా భరించింది.లోక పాప పరిహారార్ధం తన బిడ్డ శిలువ మ్రానుపై మరణవేదన అనుభవిస్తూ కూడా దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడి నడుచుకుంది. దేవుని యెడల తన భాద్యతను గుర్తెరిగినదై మేడగదిలో యేసు శిష్యులతో కలిసి దేవుని ప్రార్ధించింది, స్తుతించింది. ఎంత గొప్ప స్త్రీ మరియ, అందుకే దేవుడు ఆమెను ఎన్నుకొన్నది. అందుకే ఆమె అంతగా ఆశీర్వదించబడిన స్త్రీ అయినది. అమేన్.

నీ బిడ్డల భవిష్యత్తు నీ చేతుల్లోనే ఉంది..! | Bro Ravikumar Messages, Ong...

❄❄❄ నీ బిడ్డల కొరకు నీవేం చేస్తున్నావు? ❄❄❄

❄❄❄ నీ బిడ్డల భవిష్యత్తు నీ చేతుల్లోనే ఉంది..!  ❄❄❄

What is your responsibility on your children ??

Bro Guduri Ravikumar, Martin Memorial Baptist Church, Ongole.

బ్రదర్ గూడూరి రవికుమార్ ఒంగోలు పట్టణంలో మార్టిన్ మెమోరియల్ బాప్టిస్ట్ చర్చ్ సంఘమును నడిపిస్తూ దేశంలోని పలు నగరాలలో దేవుని సువార్తను ప్రకటిస్తూ యేసయ్య మహాకృపద్వారా ని ఆత్మల సంరక్షణ విషయంలో తనవంతు భాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నాడు. బాప్టిస్ట్ హోం పేరిట అనాధ బాలల శరణాలయాన్ని నిడిపిస్తున్నాడు. వీరికొరకు మన అనుదిన ప్రార్ధనలో ప్రభువుని వేడుకుందాం. అమేన్.

Friday, October 13, 2017

శ్రమలలో దేవుని కీర్తించుదాం! | తెలుగు | Thanks Giving | HOPE Nireekshana TV

❄❄❄ శ్రమలలో దేవుని కీర్తించుదాం! ❄❄❄

❄❄❄ Thanks Giving ❄❄❄ 

God is our refuge and strength, A very present help in trouble. Psalm 46:1

జీవితమన్నాక శ్రమలు, కష్టాలు సామాన్యమే, బైబిల్ గ్రంధంలో మనం ఎంతో మంది కష్టాలకు శ్రమలకు నోర్చి దేవుని ఆరాధించిన వారేకదా! దానియేలు, షడ్రకు, మెషేకు, అబెద్నగోలు దేవుని కొరకు మరణాన్ని సైతం తృణప్రాయంగా చూసారు. వారికంటే అధిక శ్రమలు మనకు సంభవిస్తున్నాయా? లేదు కదా, మరి యెందుకు ఇంతగా వ్యాకులపడి వేధన చెందడం, ప్రయాసపడి భారం మోసికొని పోవు సమస్తమైన జనులారా నా యొద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేతునని యేసయ్య ఆనాడే చెప్పియున్నాడు, మన శ్రమలలో చింతించక దేవుని కీర్తించడం మనం యెప్పుడైతే ప్రారంభిస్తామో అప్పటినుండి ఆ శ్రమలు వేధనలు శోధనలు తాత్కలికమే అని తెలుసుకుంటాం, మనం పొందబోయే నిత్యజీవం ముందు ఇవన్నీ ఏపాటివి, ఆలోచించాండి, శ్రమలలో తప్పక మరచిపోక దేవుని ప్రార్ధించండి. ఆత్మీయ మేలులు పొందుకోండి. ఆమేన్.దేవుని సువార్తను పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Thursday, September 21, 2017

ఈ బైబిల్ ఖరీదు రూ.200 కోట్లు మాత్రమే! | Gutenberg Bible | Telugu | HOPE ...

ఈ బైబిల్ ఖరీదు రూ.200 కోట్లు మాత్రమే! 

జోహన్నెస్ గూటెన్ బర్గ్ బైబిల్ 

జర్మనీ దేశంలోని మయింజ్ పట్టణానికి చెందిన జోహన్నెస్ గూటెన్ బర్గ్ అనే స్వర్ణకారుడు క్రీ.శ.1440 సంవత్సరంలో ప్రింటింగ్ ప్రెస్ మిషన్ ని కనుగొన్నాడు మిషన్ ని కనుగొన్న మొదట్లో చిన్న చిన్న పాంప్లెట్స్ ప్రింట్ చేసేవాడు. కొన్నాళ్ళకి అతని మనసులో గొప్ప ఆలోచన ప్రారంభమైంది. అది ఏంటంటే పూర్తి బైబిల్ ను ముద్రించి ప్రజలకు బైబిల్ ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని. అనుకున్నదే తడవుగా జోహన్నెస్ గూటెన్ బర్గ్ తన ఆలోచనని కార్యరూపం దాల్చాడు, రేయనకా పగలనకా అహర్నిశలూ శ్రమించాడు, చివరికీ అనుకున్నది సాధించాడు. అద్భుతమైన రీతిలో బైబిల్ గ్రంధం పూర్తిస్థాయిలో ముద్రితమైంది.

ప్రపంచంలో ప్రింటింగ్ మిషన్ ను కనుగొన్న తరువాత ముద్రించబడిన మొట్టమొదటి పుస్తకం బైబిల్. ప్రపంచం లోనే కాదు మన భారతదేశంలో కూడా మొట్టమొదట ప్రింటింగ్ ఐన గ్రంధం బైబిలే. జోహన్నెస్ గూటెన్ బర్గ్ ప్రింటింగ్ మిషన్ ని కనుగొన్న తరువత క్రీ.శ. 1450 ప్రాంతంలో సమగ్ర బైబిల్ని ముద్రించడానికి తన ప్రయత్నాలు ప్రారంబించాడు. సుమారు ఆరు సంవత్సరాలు కష్టపడిన మీదట క్రీ.శ. 1456 లో పూర్తి బైబిల్ ని ముద్రించడం జరిగింది.

మొదట 180 ప్రతులవరకు ప్రింటింగ్ చేయడం జరిగింది. కాలక్రమంలో వాడుకలో బాగంగా కొన్ని పుస్తకాలు పాడైపోగా ప్రస్తుతం మనకు ప్రపంచంలో 49 బైబిళ్ళు మాత్రమే లభ్యమౌతున్నట్లుగా తెలుస్తుంది.

బైబిల్ ను మొదట లాటిన్ బాషలో 36 లైన్లతో ముద్రించడం ప్రారంభించినా ఆ తరువాత పేపర్ని ఆదా చేయడంలో భాగంగా లైన్లని 40 కి పెంచి మరికొన్ని ప్రతులు ముద్రించారు. చివరికి 42 లైన్లతో నలుపు ఎరుపు రంగుల్లో సమగ్ర బైబిల్ను ముద్రించారు. అందువలనే జోహన్నెస్ గూటెన్ బర్గ్ బైబిల్ ని 42 లైన్ల బైబిల్ అనికూడా అంటారు. మొత్తం 1286 పేజీలతో రెండు వాల్యూములుగా ఈ బైబిల్ ముద్రితమైంది.ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అతి విలువైన పుస్తకాలుగా జోహన్నెస్ గూటెన్ బర్గ్ బైబిళ్ళు చెలామణి అవుతున్నాయి.

ఏది ఏమైనప్పటికీ అప్పట్లో ప్రింటింగ్ మిషన్ కనిపెట్టి ముద్రణా రంగంలో ఆధునిక ప్రింటింగ్ విప్లవాన్ని సృష్టించిన గూటెన్ బర్గ్ బైబిల్ ని ముద్రించి ప్రపంచానికి క్రైస్తవ్యాన్ని,అందులోని ప్రేమను అందించడంలో తనవంతు కృషి చేశాడని మనం భావించవచ్చు. అంతకుముందు యూరోపియన్ ప్రపంచం చూడనటువంటి ఊహించని రీతిలో అధునాతన పద్దతిలో ప్రింట్ అయిన బైబిల్ ప్రతులు విపరీతమైన ఆదరణను పొంది మార్కెట్లోకి వచ్చినవెంటనే అమ్ముడుపోయాయి.

నేటికీ ఆనాడు జోహన్నెస్ గూటెన్ బర్గ్ బైబిళ్ళకు ప్రపంచ మార్కెట్లో ప్రత్యేకమైన విలువ, విశిష్టత ఉంది. కాబట్టే 1978వ సంవత్సరంలో గూటెన్ బర్గ్ ముద్రించిన బైబిల్ ను వేలం వేయగా 2.2 మిలియన్ డాలర్లకు అమ్ముడుపోయింది. అంటే మన రూపాయి విలువను బట్టి 14 కోట్ల రూపాయలు. అదే బైబిల్ నేదు 25 నుండి 35 మిలియన్ డాలర్ల ధర పలుకుతుందని అంచనా. అంటే సుమారు 150 కోట్ల రూపాయలనుండి 200 కోట్ల రూపాయల విలువ పలుకుతుందన్నమాట.

ఆశ్చర్యం అనిపించినా నమ్మవలసిన నిజం ఇది.దేవుని సువార్తను పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Monday, September 18, 2017

స్తుతి స్తోత్ర మహిమ నీకే నా యేసయ్య ! Latest Telugu Christian Songs 2017 ...

❄❄❄ స్తుతి స్తోత్ర మహిమ నీకే నా యేసయ్య ! ❄❄❄

ఆల్బం: యేసయ్య నీవే నా ప్రాణం,
గానం: యస్ పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సంగీతం: కరుణాకర్
రచన & స్వరకల్పన:  విజయ్ కుమార్ కొండవీటి 

బ్రదర్ విజయ్ కుమార్ కొండవీటి గారు దేవునిచే ప్రేరేపించబడి అద్భుతమైన ఎన్నో క్రైస్తవ గీతాలను రచించి స్వరపరచి  సంగీత విద్వాంసుల సారధ్యంలో ఎన్నో గొప్ప ఆల్బంలను క్రైస్తవ ప్రపంచానికి అందించారు. వాటిలో ఒకటైన యేసయ్య నీవే నా ప్రాణం ఆల్బం లో యస్ పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు గానం చేసిన స్తుతి స్తోత్ర మహిమ నీకే నా యేసయ్య అనే పాటను మహాదేవుని గొప్ప కృపను బట్టి మీకు అందిస్తున్నాము. ఈ ఆరాధనా గీతం మీకు నచ్చినట్లైతే మీ బందువులకు, మిత్రులకు తప్పకుండా share చెయ్యండి. మీ కామెంట్ ను క్రింది బాక్స్ లో type చెయ్యండి. దైవజనుల గొప్ప వాక్యసందేశాలతో, పాటలతో, ప్రత్యేక వీడియోలతో మరలా కలుస్తాము. తప్పక చానెల్ ను subscribe చెయ్యగలరు. మా కొరకు ప్రార్ధించండి. ఆమేన్.పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Friday, September 15, 2017

శిలువ నీడలో | Bro Ravi Kumar, Ongole | Martin Memorial Baptist Church | ...

❄❄❄ శిలువ నీడలో ❄❄❄

Bro Guduri Ravikumar, Martin Memorial Baptist Church, Ongole.

బ్రదర్ గూడూరి రవికుమార్ ఒంగోలు పట్టణంలో మార్టిన్ మెమోరియల్ బాప్టిస్ట్ చర్చ్ సంఘమును నడిపిస్తూ దేశంలోని పలు నగరాలలో దేవుని సువార్తను ప్రకటిస్తూ యేసయ్య మహాకృపద్వారా ని ఆత్మల సంరక్షణ విషయంలో తనవంతు భాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నాడు. బాప్టిస్ట్ హోం పేరిట అనాధ బాలల శరణాలయాన్ని నిడిపిస్తున్నాడు. వీరికొరకు మన అనుదిన ప్రార్ధనలో ప్రభువుని వేడుకుందాం. అమేన్.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు


Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Wednesday, September 13, 2017

పరిశుద్ధాత్ముని సహవాసం | Bro Praveen message | Dominion Power Center | H...

❄❄❄ పరిశుద్ధాత్మునితో సహవాసం ❄❄❄

Bro Praveen's wonderful messages on Holy Spirit, 

పరిశుద్ధాత్మునితో సహవాసం అంటే నిత్యం మన దేవాదిదేవుని స్తుతించడమే.. ఆరాధించడమే.. మనం దేవునిసన్నిధిలో ఉన్నా ఆలోచనలు పరిపరివిధాలా పరిగెడుతుంటే దేవుని సన్నిధిని మనం ఎలా అనుభూతించగలం.. ఆయనతో మనం ఎలా సంభాషించగలం.. అంటే దేవుని సన్నిధిలో మన శరీరం ఉన్నా మనసు దేవుని మీద లగ్నం చేయలేకపోతే ఉపయోగం ఏముంటుంది ఆలోచించండి. మనసులో వేదన ఉండొచ్చు.. అశాంతి ఉండొచ్చు.. ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు నిన్ను ఊపిరి ఆడకుండా నిలకడగా ఉండనీయకపోవచ్చు. ఐనా నీవు అవన్ని దాటుకుని దేవుని సన్నిధిలో నిలిచావు.. అంటే నీ ప్రయాణం దేవుని వైపు ప్రారంభమైంది.. చీకటిశక్తుల తాకిడికి భయపడక నిబ్బరం కలిగి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్ధించు. పరిశుద్ధాత్మతో కలిసి దేవుని స్తుతించు.. తప్పక నీ చింత యావత్తూ మనతండ్రి తప్పక తీసివేస్తాడు.

బ్రదర్ ప్రవీణ్ గారి అధ్బుతమైన ఈ ప్రసంగం మన జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలి, పరిశుద్ధాత్ముని సహవాసాన్ని మనం పొందుకోవాలి. ఆమేన్. ఈ వాక్యసందేశాన్ని మీ మిత్రులకు share చేయగలరు.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Sunday, September 3, 2017

హతఃసాక్షులు - లోకానికి దీపాలు | Apostles' last days | Part 2 | Latest Me...

❄❄❄ హతఃసాక్షులు - లోకానికి దీపాలు ❄❄❄


Apostles' last days, part 2

యేసు శిష్యులను అపోస్తలులుగా పిలిచేవారు. వీరిలో విద్యావంతులు, వైద్యులు, సుంకాలు వసులుచేసే ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, మేధావులు ఇలా అన్ని వర్గాలవారినుండి యేసు తన శిష్యులను ఎంచుకున్నాడు. ఆనాడు క్రీస్తు శిలువలో మరణించి, మూడవరోజు తిరిగిలేచిన తరువాత స్వర్గారోహణుడవుతూ సర్వలోకానికి వెళ్ళి తన సువార్తను చాటమని శిష్యులకు చెప్తాడు. ఆయన ఆజ్ఞ మేరకు శిష్యులు ప్రపంచం లోని నలుమూలలు తిరిగి దేవుని సువార్తను చాటారు. ఆ క్రమంలో ఎన్నో అవమానాలు, తిరస్కారాలూ.. భరించారు. చివరికి చావును సైతం చిరునవ్వుతో స్వీకరించి దేవుని ప్రేమను అందులోని మాధుర్యాన్నీ ఈ లోకానికి చాటిచెప్పారు. ఆనాటి వారి త్యాగ ఫలితమే నేడు దేవుని వాక్యము మనకు అందుబాటులో ఉన్నదని అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. దేవుని వాక్యము మన పాదాలకు దీపమై మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నదంటే ఆ వెలుగును మనకు చేరువ చేసింది ఈ శిష్యులే కదా! దేవుని ప్రేమను వారు చవిచూడగలిగారు కాబట్టే నామట్టుకు బ్రతుకుట క్రీస్తే.. చావైతే లాభం అని అంత ధైర్యంగా అనగలిగారు. అలాంటి శిష్యులను గురించి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం. ఈ వీడియోని రెండు భాగాలుగా అందిస్తునాము. తప్పక రెండు భాగాలు చూసి subscribe చేసి comment boxలో మీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకోగలరు,
ఈ వీడియోలను LIKE చేసి మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.
ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Thursday, August 31, 2017

హతఃసాక్షులు - లోకానికి దీపాలు | Apostles' last days | Latest Message | H...

❄❄❄ హతఃసాక్షులు - లోకానికి దీపాలు ❄❄❄
Apostles' last days

యేసు శిష్యులను అపోస్తలులుగా పిలిచేవారు. వీరిలో విద్యావంతులు, వైద్యులు, సుంకాలు వసులుచేసే ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, మేధావులు ఇలా అన్ని వర్గాలవారినుండి యేసు తన శిష్యులను ఎంచుకున్నాడు. ఆనాడు క్రీస్తు శిలువలో మరణించి, మూడవరోజు తిరిగిలేచిన తరువాత స్వర్గారోహణుడవుతూ సర్వలోకానికి వెళ్ళి తన సువార్తను చాటమని శిష్యులకు చెప్తాడు. ఆయన ఆజ్ఞ మేరకు శిష్యులు ప్రపంచం లోని నలుమూలలు తిరిగి దేవుని సువార్తను చాటారు. ఆ క్రమంలో ఎన్నో అవమానాలు, తిరస్కారాలూ.. భరించారు. చివరికి చావును సైతం చిరునవ్వుతో స్వీకరించి దేవుని ప్రేమను అందులోని మాధుర్యాన్నీ ఈ లోకానికి చాటిచెప్పారు. ఆనాటి వారి త్యాగ ఫలితమే నేడు దేవుని వాక్యము మనకు అందుబాటులో ఉన్నదని అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. దేవుని వాక్యము మన పాదాలకు దీపమై మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నదంటే ఆ వెలుగును మనకు చేరువ చేసింది ఈ శిష్యులే కదా! దేవుని ప్రేమను వారు చవిచూడగలిగారు కాబట్టే నామట్టుకు బ్రతుకుట క్రీస్తే.. చావైతే లాభం అని అంత ధైర్యంగా అనగలిగారు. అలాంటి శిష్యులను గురించి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం. ఈ వీడియోని రెండు భాగాలుగా అందిస్తునాము. తప్పక రెండు భాగాలు చూసి subscribe చేసి comment boxలో మీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకోగలరు,
ఈ వీడియోలను LIKE చేసి మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.
ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Wednesday, August 30, 2017

దావీదువలే గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలంటే !? | G Ravi Kumar Latest Me...

❄ దావీదువలే గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలంటే !? ❄

Rev Guduri Ravi Kumar Messages, Ongole.

దావీదు.. మన దేవునికి గొప్ప భక్తుడు.. గొప్ప విశ్వాసి,
దేవుని ద్వారా ఎంతో ఆశీర్వదించబడి మనకు ఆదర్శం అయ్యాడు..
మనం కూడా దావీదు వలే దీవించబడితే... ఆశీర్వదించబడితే...
అంతకన్నా మన జీవితాలకు కావలసినది ఏముంటుంది..
ఐతే ఇక్కడ సమస్య ఏమిటంటే .. మనం దావీదు వలే జీవిస్తున్నామా...
దావీదు లోకపుమాయలో కొన్నిసార్లు పడిపోయినా.. తిరిగి తన తప్పు తెలుసుకుని దెవుని ఆశ్రయించాడు..
ఫలించాడు.. ఘనతను పొందుకున్నాడు..
మరి మనం ఎందుకు పొందుకోలేకపోతున్నామో మనకు మనమే ప్రశ్నించుకోవాలి..
మనం మన లోపాలను సరిదిద్దుకోగలగాలి.. ఆయన రాజ్యంలో తన మన తారతమ్యం లేదు.
మన తండ్రికి మనమంతా ప్రియమైనా వారమే.. ఆయన రాజ్యానికి కాబోయే వారసులమే..
మనం కూడా నిరంతరం దేవుని వాక్యానుసారం జీవిస్తూ.. ప్రార్ధనలో మన అవసరతలను తండ్రికి విన్నవిస్తూ.. వాటిని పొందుకుంటూ
యేసయ్య రాకడకొరకు ఎదురుచూస్తూ జీవించగలిగితే
అది మనకు ఎంతో ఆశిర్వాదకరం..
బ్రదర్ గూడూరి రవికుమార్ గారి అద్భుతమైన వాక్య ప్రసంగం మిమ్మల్ని ఆదరిస్తుందని ఆశిస్తాము.


ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Tuesday, August 29, 2017

నీవెవరో తెలుసుకున్నావా | Bro Praveen message | Dominion Power Center | H...

❄❄❄ నీవెవరో తెలుసుకున్నావా ❄❄❄

Bro. Praveen's Message, Dominion Power Center, Vijayawada. 

Bro.Praveen young man of God and anointed by Holy Spirit and spreading the Gospel through Dominion Power Center, Vijayawada, AP. He was blessed with healing power and powerful gospel ministry. We are praying that so many souls may get salvation and accepting Jesus as their Savior. Amen.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos..
యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Monday, August 28, 2017

ఈ ఆరు కారణాలు చాలు, నీవు దేవునిపై నమ్మిక ఉంచుటకు | Telugu Christian Mess...

ఈ '6 కారణాలు చాలు - నీవు దేవునిపై నమ్మిక ఉంచుటకు!

ఈ హడావుడి జీవిత ప్రయాణంలో ఒకరినొకరు పలుకరించుకునే తీరిక ఓపిక లేని కాలంలో మనం జీవిస్తున్నాము. సమస్య వచ్చినప్పుడు ఒంటరిమై పోయి వేధనకరమైన స్థితిలో రవ్వంత తోడుకొరకు, మాటలు ఆలకించే వారికొరకు ఎదురుచూస్తున్నాము. ఎవరు నిన్ను చేయి విడిచినా నేను నిన్ను విడువను, ఎడబాయను, నిన్ను కన్న తల్లి ఐనా నిన్ను మరిచిపోతుందేమో కాని నేను నిన్ను మరువను అని ఎంతో ప్రేమగా ఆ తండ్రి మనతో పరిశుద్ధగ్రంధంలో చెప్పాడు కదా. అందుకే మనం మనమున్న స్థితి ఏదైనా కావచ్చు, భయపడాల్సిన పని లేదు, భీతిల్లవలసిన అవసరం అంతకన్నాలేదు. ఈ ఆరు వాక్యాలు మీకు ఎంతో ధైర్య్యాన్ని అందిస్తాయని, ఆదరిస్తాయని ఆశిస్తున్నాము.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Saturday, August 26, 2017

నీ జీవితంలో క్రీస్తు | Bro Ravi Kumar, Ongole Messages | HOPE Nireekshan...

❄❄❄ నీ జీవితంలో క్రీస్తు ❄❄❄

Rev Guduri Ravi Kumar Messages, Ongole. 

బ్రదర్ గూడూరి రవికుమార్ ఒంగోలు పట్టణంలో మార్టిన్ మెమోరియల్ బాప్టిస్ట్ చర్చ్ సంఘమును నడిపిస్తూ దేశంలోని పలు నగరాలలో దేవుని సువార్తను ప్రకటిస్తూ యేసయ్య మహాకృపద్వారా ని ఆత్మల సంరక్షణ విషయంలో తనవంతు భాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నాడు. బాప్టిస్ట్ హోం పేరిట అనాధ బాలల శరణాలయాన్ని నిడిపిస్తున్నాడు. వీరికొరకు మన అనుదిన ప్రార్ధనలో ప్రభువుని వేడుకుందాం. అమేన్.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Wednesday, August 16, 2017

నీ జీవితంలో దేవుని కార్యములు మర్చిపోకు | Bro Praveen | Dominion Power Ce...

❄❄❄ నీ జీవితంలో దేవుని కార్యములు మర్చిపోకు ❄❄❄

Bro Praveen Kumar Message, Dominion Power Center,Vijayawada. 

ఎందుకు ఆ నిరుత్సాహం.. ఎందుకు వేదన..
జీవితం నిస్సారంగా మారిపోతుందా! కనుచూపు మేరలో ఆశ అనేది కనిపించడం లేదా?
నిజమే.. మన సమస్యలో ఉన్న తీవ్రత మనకే తెలుస్తుంది, ఎదుటివారికి ఏమి తెలుస్తుంది ??? నిజమే కదా!
యేసయ్యని నమ్ముకున్న తరువాత నీ జీవితంలో మేలులే జరుగలేదా... ఆలోచించు...
తప్పక వచ్చి ఉంటాయి.. ఎందుకంటే సమస్యలే మన జీవితం అయితే  ఈ లోకంలో ఏ ప్రాణి బ్రతికి బట్టకట్టలేదు.
ఇది వాస్తవం. నీ జీవితంలో మేలులు అనుగ్రహించిన యేసయ్య నీ సమస్యలను తీసివెయ్యలేడా..
మరి ఎందుకంత నిరుత్సాహం, ఎందుకంత ఆందోళన, ఆలోచించు...
ఉపవాసాలు చేసినా.. రేయింబగళ్ళూ ప్రార్ధనలో గడిపినా
ఫలితం కనిపించకపోవడంలో ఆశ్చర్యపడకు..
అంతకు రెట్టింపు ఆశీర్వాదాలు నీకు అందించబోతున్నాడేమో ఆలోచించు..
నిజం.. ఎన్నో గొప్ప సాక్ష్యాలు వేదనకరమైన స్థితిలో నుండి పుట్టినవే..
మరణభయంలో నుండి బయటపడినవే...
అటువంటి భయంకరమైన సమస్యల్లో నుండి వారు బయటపడ్డారు కాబట్టే ఈ రోజు వారి సాక్ష్యాలు మనకు రెట్టింపు బలాన్ని అందిస్తున్నాయి.
మరి రేపటి తరానికి నీ సాక్ష్యం అంతటి ఉత్కృష్టంగా ఉంటుందేమో
భయపడకు.. వేదన చెందకు... కలతపడి సణగకు..
యేసయ్య నీతోనే ఉన్నాడు... నీలోనే ఉన్నాడు...
నీ రేపటికొరకు గొప్పగా ప్రణాళికలు రచించే ఉంటాడు.
ఎందుకంటే నీచేయి ఆయన చేతిలో ఉంది కాబట్టి. Amen.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos..

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Saturday, August 12, 2017

స్వాతంత్రం ఎవరికి !? | Swatantram Yevariki | August 1947 | తెలుగు | 2016...

❄❄❄ స్వాతంత్రం ఎవరికి !? ❄❄❄
❄ Freedom for Whom !? ❄

ఆనాడు ఎన్నో శ్రమలకోర్చి, ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి పోరాడి తెచ్చుకున్న స్వాతంత్య్రం కేవలం కొన్ని వర్గాలవారు మాత్రమే ఆ ఫలాలను అనుభవిస్తున్నారు, మిగిలిన ప్రజల జీవితాల్లో ఏలాంటి మార్పు రాలేదు, రాజకీయ నాయకులు, పెత్తందార్లు, పెట్టుబడిదార్లు, భూస్వాముల చేతిల్లోకి నేటి భారతదేశ భవిష్యత్తు వెళ్ళిపోయింది, సామాన్యుడికి రవ్వంత చోటులేదు, తినేందుకు తిండిలేదు. మనం యేటా స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందని పండుగలు చేసుకుంటూనే ఉంటాము, కానీ ఆ వచ్చిన స్వాతంత్ర్యం ఎవరికి? మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి చాలా కాలం అయ్యింది. కేవలం స్వాతంత్రం అనేది తెల్ల దొరలనుండి నల్లదొరలకు బదిలీ అయ్యిందే కానీ సామాన్యుడి పరిస్థితిలో ఏ మాత్రం మార్పులేదు, మార్పును ఈ నల్లదొరలు స్వాగతించరు. వారికి బానిసలు కావాలి, రెండవ తరగతి పౌరులు కావాలి. అప్పుడే వారి దొరతనానికి హంగు ఆర్భాటం. మనిషికీ మనిషికీ మద్య అంతరాలు పెరుగుతున్నాయే కానీ మన పెద్దలు ఆశించిన సమసమాజం ఎండమావే అయ్యింది. రాజకీయ నాయకులు వారి స్వార్ధ రాజకీయానికే పరిమితం అయ్యారు కానీ ప్రజాభివృద్ధి అనేది వారికి అసలు పట్టదు. తాత్కాలిక తాయిలాలతో అధికారాన్ని ఆశ్రయించి ఫలాలను బలిసిన దొరలకు ఎగదోస్తూ సామాన్యుడిని వీధిపాలు చేస్తున్నారు. జెండాలు మారుతున్నాయేకాని రాజకీయ నాయకుల ఆలోచనలలో ఏమాత్రం తేడాలేదు. ఈ స్వాతంత్రం ఎవరికి కావాలి ? ఎవరు ఆశించారు ? ఎవరు కోరుకున్నారు ? సామాన్యుడి చేతిలో ఆయుధం ఓటు, దానిని సరియైన పంథాలో గురిచూసి వదిలిన నాడే నిజమైన నాయకులు జనాల్లోంచి పుట్టుకొస్తారు, ప్రజలకు అండదండగా ఉంటారు, అప్పుడే నిజమైన స్వాతంత్రం.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You,

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

యాకోబు 12మంది కుమారుల పేర్లు - అందులో యేసు పుట్టుక రహస్యం | Telugu Chris...

❄❄❄ యాకోబు 12మంది కుమారుల పేర్లు  ❄❄❄
❄❄❄ యేసు పుట్టుక రహస్యం ❄❄❄

Jacob 12 Son names and its meaning

ఇస్సాకు కుమారుడైన యాకోబుకు మొత్తం 13 మంది సంతానం కదా! అందులో చివరిసంతానం ఆడపిల్ల కాగా మిగిలిన పన్నెండు మంది పురుష సంతానం. ఆనాడు యాకోబు మగపిల్లలకి పెట్టినపేర్లు బహుశా మనందరికీ తెలిసే ఉంటాయి. లేదా ఆదికాండము 29, 30 ఇంకా 35 అధ్యాయాలలో వీరి పేర్లను మనం చూడవచ్చు. కానీ వారి పేర్ల యొక్క అర్ధాలను తెలుసుకుంటే మాత్రం తప్పక ఆశ్చర్యపోతాము. యాకోబు ఆనాడు యాదృచ్చికంగా తన 12మంది మగపిల్లలకి ఆ యా పేర్లు పెట్టాడు అని భావించలేము. అది ఖచ్చితంగా దేవుని తలంపే. పాతనిబంధనలో ఎంతో మంది ప్రవక్తలు యేసుప్రభుని పుట్టుకను గూర్చి ప్రవచనాలు చెప్పియున్నరు. అదే రీతిలో యాకోబు తన సంతానానికి పెట్టిన పేర్లద్వారా కూడా దేవాదిదేవుడు క్రీస్తుయొక్క రాకడను గూర్చి, ఆయన రాకలోని అంతరార్ధాన్ని గురించి ఈ లోకానికి ముందుగానే సెలవిచ్చియున్నాడు. ప్రతిఒక్కరు ఈ వీడియోని చూసి మీకు నచ్చితే తప్పక మీ మిత్రులకు share చెయ్యగలరు. అమేన్.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 
Watch Our latest Videos...

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజ
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.

Wednesday, August 9, 2017

శిలువ ఏడుమాటల్లో... నీ తండ్రి ప్రేమను ఊహించగలవా? | Bro Ravi Kumar, Ongo...

❄ సిలువ ఏడుమాటల్లో నీ తండ్రి ప్రేమను ఊహించగలవా? ❄ 

Bro Guduri Ravi Kumar wonderful message, 

Martin Memorial Baptist Church, Ongole.

మన తండ్రి అయిన యేసయ్య శిలువలో తాను మరణిస్తూ ఏడుమాటలను పలికాడు. ఆ ఏడుమాటల్లో ఎంతటి అర్ధమున్నదో.. మరెంతటి పరమార్ధమున్నదో ఎన్ని సార్లు విన్నా కొత్తగానే ఉంటుంది, అశ్చర్యకరంగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే గొల్గొత కొండమీద పలికిన ఆ ఏడుమాటల్లో తండ్రికి మనపట్ల ఉన్న బాధ్యత, ప్రేమ చెప్పకనే అర్ధం అవుతుంది. ఆ ఏడుమాటల్లో గల వైవిధ్యాన్ని మరోకోణంలో చక్కగా వివరించాడు బ్రదర్ రవికుమార్. ప్రతిఒక్కరు తప్పక చూసి దేవుని ఆత్మీయ మేలులను పొందుకోగలరు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా మీ మిత్రులకు share చెయ్యగలరు. వందనాలు.ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.

మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.

లోక రక్షకుడు మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాలను సదాకాలం కాచి నడిపించాలని తన మహిమార్ధమ
మీరు మీ కుటుంబాలు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ప్రభువు పేరిట ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆమేన్. 

Watch Our latest Videos...

యేసయ్య ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు 

దావీదు మహారాజు
మరియదేవునిచే ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ
బైబిల్ చరిత్ర 
యేసు మన గొప్ప ప్రధానయాజకుడు

Share and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube channel to watch more.