Friday, September 30, 2016

నీ ఓటమిలోనే విజయం దాగిఉంది.
మానవ జీవితంలో ఎన్నో వ్యధలు, శ్రమలు, కష్టాలు, నష్టాలు...
సమస్యల వలయంలో మనం చిక్కుకుపోయినవేళ... ఒక్కో సంధర్భంలో చావే శరణ్యమనిపించవచ్చు.
కానీ అది ఎన్నటికీ పరిష్కారం కానే కాదని మనం గ్రహించాలి,

నీ.. నా... ఓటమిలోనే విజయం దాగివుందని.. గ్రహించాలి. 


యేసయ్యను నీవు విశ్వాసంతో నమ్మి వెంబడించగలిగితే నీ జీవితంలో అపజయాలు ఎదురైనా అవి తాత్కాలికమే.. ఆ అపజయంలో నుండే నీవు విజయం సాధిస్తావు. మనం పరిశుద్ధ గ్రంధములో అలా ఓటమి పాలైనా మొక్కవోని విశ్వాసంతో తిరిగి రెట్టింపు, ఏడంతలుగా ఇంకా ఎన్నో రెట్లు ఆశీర్వదించబడిన వారిని మనం చూస్తాము. యాకోబు జీవితంలో పెనూయేలు సంఘటన తరువాతే తను ఇశ్రాయేలుగా మారి దేవునిచే దీవించబడ్డాడు. యోబు సర్వస్వం కోల్పోయినా దేవుని చేతిని విడువక మరింతగా ఆశీర్వదించబడ్డాడు.
ప్రియ మిత్రులారా! 
ఈ రోజు నువ్వూ నేనూ ఓటమి అంచుల్లో ఉండిఉండవచ్చు, నడిసంద్రంలోని నావలా నీ పరిస్థితులు అనిపించవచ్చు, ఒక్కసారి యేసయ్య వైపు చూడు..
నీ ఓటమి విజయం వైపు తప్పక పయనిస్తుంది,
నీవున్న చోటనే గొప్పగా అశీర్వదించబడతావు..
"నీమీద పడు నీ శత్రువులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునట్లు చేయును; వారొక త్రోవను నీమీదికి బయలుదేరివచ్చి యేడు త్రోవల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు." ద్వితీయోప 28:7
అమేన్.
Subscribe HOPE Nireekshana TV 

Thursday, September 29, 2016

నీ కష్టాలలో యేసయ్యను స్తుతించగలవా?
కష్టాలు, శ్రమలు, వ్యాధి బాధలు ఎవరికి లేవు?
అందరికీ సమస్యలు ఉన్నాయి, అందరికీ వారి వారి పరిధిలో ఏదో ఒక ఇబ్బంది ఉండే ఉంటుంది...
అంతమాత్రానా మనం డీలా పడిపోకూడదు, దేవుని విడిచి దూరంగా వెళ్ళిపోకూడదు.
నీ శ్రమలలో సైతం నిన్ను విడువని వాడు.. రెట్టింపు ఆశీర్వాదములతో దీవించువాడు నీకు నాకు ప్రభువై ఉన్నాడు.
అడుగిడి ఇయ్యబడును... వెదకుడి దొరకును... తట్టుడి తీయబడును....
యేసయ్య మనపట్ల ఎంతో ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు,
మనమే అశాశ్వతమైన ఈ లోకపు ఆలోచనలలో పడి సతమతమౌతూ మనకు తెలియకుండానే యేసయ్యకు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాము, సాతానుగాడి చెరలో పడి నలిగిపోతున్నాము.
దేవుని పట్ల అంతులేని విశ్వసంతో ఆనాడు  మాసిడోనియా లోని ఫిలిప్పీ పట్టణములో పౌలును సీలలను అధికారులు న్యాయాధిపతులు వారిని హింసించి చెరసాలలో వేసినప్పుడు
వారు ఏమాత్రం గొణగక సణగక దేవుని ఆరాధించారు!

అయితే మద్యరాత్రి వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి ప్రార్ధించుచు కీర్తనలు పాడుచుండిరి. అపో.కార్యములు 16:25
మనం ఆ స్థితిలో ఆవిధంగా చేయగలమా? అంతటి విశ్వాసం దేవుని పట్ల మనకు ఉందా..
మనం ఇప్పటికీ లోకసంబందులుగానే బ్రతుకుతున్నాము.
మనలో దేవుని పట్ల విశ్వాసం నమ్మిక కొరవడిపోతున్నది...
తన ప్రజలను కాపాడటానికి ఆనాడు యెహోషువా అంతులేని విశ్వాసంతో యుద్దంలో గెలిచేవరకు సూర్యుని అస్తమించకుండా ఆపివేశాడు.
షడ్రకు మెషేకు అబిద్నగోలు భయకరమైన మండుచున్న అగ్నిలో పడవేసినా తిరిగి బయటకు వచ్చారు,
దానియేలు సింహపు గుహలో నుండి క్షేమంగా బయటపడగలిగాడు,
రక్తస్రావ వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతున్న స్త్రీ గొప్ప నమ్మికతో యేసయ్య అంగీని తాకి స్వస్థతను పొందుకోగలిగింది..
ఇన్ని ఆశ్చర్య కార్యములు చేసిన దేవుడు మనపట్ల కూడా అదే ప్రేమను కలిగియున్నాడు.
మనమే ఆయన ప్రేమను గ్రహించలేకపోతున్నాము,
ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏమీలేదు
నీ కష్టాలలో ఇరుకు ఇబ్బందులలో దేవుడే నీ నిజమైన రక్షకుడు, సహాయత దయచేయువాడు.. ఆదుకొనువాడు.. నీవు అనుభవిస్తున్న బాధలకు నూరంతలుగా నిన్ను దీవిస్తాడని.. నీ వ్యాధి బాధలనుండి బయటకు రప్పిస్తాడని నీవు నమ్మికతో ప్రార్ధించాలి.
పౌలు సీలలు ప్రార్ధించగా చెరసాల పునాదులు అదిరాయి, భూకంపం వచ్చింది, చెరసల తలుపులు తెరువబడ్డాయి... బంధకాలు ఊడిపడ్డాయి (అపో.కార్యములు 16:26)
మన బంధకాలూ తెగిపడ్తాయి, మన ఇరుకు ఇబ్బందులనుండి.. మరణకరమైన వ్యాధులనుండి... ఆర్ధిక ఇబ్బందులనుండి తప్పక బయటకు రప్పిస్తాడు..
నీవు ఆశించేవి నీకు లభిస్తాయన్న గొప్ప నమ్మికతో దేవుని ఆశ్రయించు
ఏ సమస్యా యేసయ్యకంటే గొప్పది కాదన్న విశ్వాసంతో నీ హృదయన్ని దేవుని ముందు పరచి ప్రార్ధించు... తప్పక నీకు సహాయం లభిస్తుంది...
నీ సమస్య పరిష్కారం ఆలస్యమౌతుందని చింతించకు...
అంతకు మించి దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించబోతున్నాడని గ్రహించు...
నీవు తప్పక ఆశీర్వదించబడతావు...
నమ్ముట నీవలనైతే సమస్తమూ సాధ్యమే...
ఆమేన్.

Wednesday, September 28, 2016

My Mountains ( my problems ) will be Moved away, 
With Jesus Grace and Mercy.

"If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, 'Remove hence to yonder place;' and it shall remove; and nothing shall be impossible for you." (Matthew 17:20) .

Jesus Christ said: "Oh, you of little faith...!" Jesus said that "with just a little faith" you can say to mountains of need, despair, sickness or disbelief "be moved from here to there."
Apparently you can move a mountain-like-problem in your own life and in that of others who agree together to overcome that -- and all without big, great, or superhuman faith. But, it is obvious that the faith that will be successful is not in just anything or just anyone.
Yet, Jesus Christ said it takes a little faith to move that mountain.
True faith is an effective faith that produces results: “It will remove mountain.

True faith is not a belief in faith. It is faith in God.

True faith is an outflow of our relationship with God.

True faith is a prayer of expectation.

True faith is a prayer of forgiveness.

Let us pray with faith .

Dear Heavenly Father,

I come before You in Jesus’ name. Father, thank You for seeing everything that is going on in my life. Thank You for always taking care of me. I know You have a good plan for my life, and You have promised that all things will work together for my good because I love You and am called according to Your purpose.
Father, You see what’s going on in my life. You see my problem's and You see that this is unjust. And Father, righteousness and justice are the foundation of Your throne. So Father, because You are righteous and just, I know that You are ready to move on my behalf. I believe that You are ready to reverse this situation for me according to Your Word.

I am calling upon the Lord, and He will answer me. He is with me in this trouble. He will deliver me and honor me.
I speak to this situation and I say: Let the valleys be brought up. Let the mountains be brought low. Let the crooked places be made straight. Let the rough places be made smooth. Let the glory of the Lord be revealed, and let all flesh see it together.
Thank You, Father, for hearing and answering my prayer. I bless You for it, and I give You all the glory for everything You are going to do.

In Jesus’ name. Amen.

God will also move mountains from your life,
Be blessed.

Amen. Amen.. Amen...
Praise the Lord.

---------------------
Watch and subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube Channel...

Wine and Satan Captivity | Christian Messages | English | 2016 | HOPE Ni...

Wine - and Satan Captivity...

Watch and Subscribe..

Praise the Lord.Monday, September 26, 2016

నీ భారము యెహోవా మీద మోపుము, ఆయనే నిన్ను ఆదుకొనును నీతిమంతులను ఆయన ఎన్నడును కదలనీయడు. కీర్తనలు 55:22
నీ హృదయము వేదనతో నిండిన సమయంలో..
బాధల బందకాలతో కృంగిన వేళలో...
అనారోగ్యము నీ శరీరమును కృశింపజేసే ఘడియలో...
ఆప్పుల సమస్యలలో సతమయ్యే కాలంలో...
ఆర్ధిక పరిస్థితులన్ని నీకు అననుకూలంగా మారే ధుర్భరకాలంలో...
నా అనుకున్న వారే నిను గెంటివేసే పరిస్థితిలో...
శత్రుసమూహం నీమీదికి లేచి నిన్ను అల్లకల్లోలం చేయు విషమస్థితిలో...
తల్లి తండ్రులు.. భార్యా పిల్లలు.. అక్కచెళ్ళెళ్ళు, అన్నతమ్ముళ్ళు, బంధుమిత్రుల
ఆదరణ రవ్వంత కూడా నీవు నోచుకోక
నిరాశా నిస్పృహలతో మరణమే శరణము అనుకునే స్థితిలో...
అంతా నిరామయం... చీకటి... కనుచూపు మేరలో కానరాని అవకాశం...
అప్పుడు... అప్పుడు...సరిగ్గా అలాంటి స్థితిలో నీవు
మహోన్నతుడు..
సర్వశక్తిమంతుడు..
సర్వాధికారి..
రాజులకు రాజు.. ప్రభువులకు ప్రభువు..
పరమవైద్యుడు ఐన ఆ యేసయ్య
వైపు తిరిగి నీ చేతిని చాచగలిగితే...
నీ యొక్క సమస్త భారమును ఆయన తీసివేసి నీకు శాంతిని కలుగజేస్తాడు.


ఆయన మనుష్య కుమారుడిగా వచ్చింది మనకోసం,
ఆ అందాల మోముపై ఉమ్మి వేయించుకుంది మనకోసం,
శరీరం గాయాలతో నెత్తుటి జల్లెడల చేసుకుంది మనకోసం,
శిలువమ్రానుపై రోధించి..వేదనచెంది మనణానికి తనను తాను అప్పగించుకుంది మనకోసం...
మూడవ రోజు మరణపు ముల్లు విరిచి మృతుంజయుడు అయ్యింది కూడా కేవలం మనకోసమే...
ఆయన వైపు చూస్తే విజయం నీవెంట వస్తుంది,
యేసోపును.. యోబును.. ఆశీర్వదించిన మన దేవుడు మనల్ని కూడా తప్పక ఆదరిస్తాడు.
మనల్ని మనము ఆయనకు ఆప్పగించుకోగలిగితే...
ఎడారిలో ఉన్నా.. అగాధసముద్రాలలో ఉన్నా.. నీవే స్థితిలో ఉన్నా..నీకు భయం లేదు..
ఈ రోజు నీవు ఏస్థితిలో ఉన్నా చేతినందించి ఆదుకునేవారు ఒకరు
నీకొరకు సిద్దంగా ఉన్నారని మరువకు..
ఈ రోజే నీసమస్యల పరిధిలోనుండి బయటకు రా!!!
నీ ఎదురుగా నిలబడి చేతులు చాచి ఎదురుచూస్తున్న నీ నా యేసయ్యను చూద్దాము!!!
మన భారము యేసయ్య మీద మోపుదాము, ఆయనే నిన్ను నన్ను ఆదుకొనును,
త్వరపడి యేసయ్య సన్నిదికి చేరుదాం..రక్షణ పొందుదాం.
ఆమేన్..

----------------------
Watch and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube Channel....
God bless you.

Friday, September 23, 2016

నీవు దేవుని ప్రియ కుమారునివి, కుమార్తెవు.
ప్పులు చేసినా, పడిపోయినా ఆయన నీచేయి విడువడు. ఆయన ప్రేమను గుర్తెరిగి ఆయన దరి చేరుకోగలిగితే నీవెంతటి ఘోరపాపివైనా, నిన్ను క్షమించి అక్కున చేర్చుకునే గొప్ప తండ్రి యేసయ్య. లోకసంబంధమైన పాపములో పడిపోయి అవి శాశ్వతం అని భావించకు, సాతాను శోధనలో పడి యేసయ్యను మరువకు. అశాశ్వతమైన ఈ శరీరాన్ని.. మనది కాని ఈ లోకాన్నీ శాశ్వతం అనుకోకు, సౌలుగా లోకంలో పడిపోయినా దేవుని గుర్తెరిగి పౌలుగా, అపోస్తలుడిగా మారాడు.. క్షణికావేశంలో చెవి నరికినా... పలుమార్లు దేవుని నేనెరుగను అని పలికినా... విరిగినలిగిన హృదయముతో తనను తాను తగ్గించుకున్న పేతురు దేవుని చిత్తములో స్థిరమైన బండరాయిగా ప్రభువు ప్రేమలో నిలిచిపోయాడు.

మనమూ అదే రీతిలో దేవుని ప్రేమను.. ఆయనలోని కరుణను.. తెలిసికొని ప్రియకుమారునిగా.. కుమార్తెగా మారుదాము. ఆమేన్.
subscribe our HOPE Nireekshana TV Christian Devotional YouTube Channel.Wednesday, September 21, 2016


“Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you” - (Luke 6:27-28).

It is easy to be good to those who are good to us. It is much harder to be good to those who harm us. However, this is exactly what Christ commands us to do. In fact, He took this thought a step further by commanding us to love those who are our enemies.

“You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’ But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you,”(Matthew 5:43-44). Jesus admonished His followers to respond to those who hurt them with love so that His followers would become sons and daughters of God (Matthew 5:45).


If we are honest, then we must admit that often our first reaction to Christ’s words is one of defensiveness. We want to proclaim our rights and demand justice. God, however, has a different route for us to take and that is one of mercy and grace. He instructs us to treat others the way we would want to be treated.

Paul is quick to remind the Galatian believers that their hearts must be set on God’s goodness because goodness is an essential fruit of the Spirit. Sometimes, this means being good to those who have been bad to us. Not fair, you say?

The next time you feel as though an injustice has been committed against you, remember the Savior. He endured both rejection and insult, and He continued to demonstrate God’s infinite love and mercy even to those who crucified Him.

Let Jesus’ ultimate display of love be your inspiration as you respond in love to everyone you encounter today—even to those who have hurt you in the past. The evidence of Christ’s life within is the outward display of His goodness, mercy and grace. May the Lord bless you as you seek to be more like Him each day.

Amen.

Monday, September 19, 2016

నీ భారము యెహోవా మీద మోపుము, 
ఆయనే నిన్ను ఆదుకొనును.
నీతిమంతులను ఆయన ఎన్నడును కదలనీయడు. కీర్తనలు 55:22

నీ హృదయము వేదనతో నిండిన సమయంలో..బాధల బందకాలతో కృంగిన వేళలో...
అనారోగ్యము నీ శరీరమును కృశింపజేసే ఘడియలో...
ఆప్పుల సమస్యలలో సతమయ్యే కాలంలో...
ఆర్ధిక పరిస్థితులన్ని నీకు అననుకూలంగా మారే ధుర్భరకాలంలో...
నా అనుకున్న వారే నిను గెంటివేసే పరిస్థితిలో...
శత్రుసమూహం నీమీదికి లేచి నిన్ను అల్లకల్లోలం చేయు విషమస్థితిలో...
తల్లి తండ్రులు.. భార్యా పిల్లలు.. అక్కచెళ్ళెళ్ళు, అన్నతమ్ముళ్ళు, బంధుమిత్రుల
ఆదరణ రవ్వంత కూడా నీవు నోచుకోక
నిరాశా నిస్పృహలతో మరణమే శరణము అనుకునే స్థితిలో...
అంతా నిరామయం... చీకటి... కనుచూపు మేరలో కానరాని అవకాశం...
అప్పుడు... అప్పుడు...సరిగ్గా అలాంటి స్థితిలో నీవు
మహోన్నతుడు..
సర్వశక్తిమంతుడు..
సర్వాధికారి..
రాజులకు రాజు.. ప్రభువులకు ప్రభువు..
పరమవైద్యుడు ఐన ఆ యేసయ్య వైపు తిరిగి నీ చేతిని చాచగలిగితే...
నీ యొక్క సమస్త భారమును ఆయన తీసివేసి నీకు శాంతిని కలుగజేస్తాడు.
ఆయన మనుష్య కుమారుడిగా వచ్చింది మనకోసం,
ఆ అందాల మోముపై ఉమ్మి వేయించుకుంది మనకోసం,
శరీరం గాయాలతో నెత్తుటి జల్లెడల చేసుకుంది మనకోసం,
శిలువమ్రానుపై రోధించి..వేదనచెంది మనణానికి తనను తాను అప్పగించుకుంది మనకోసం...
మూడవ రోజు మరణపు ముల్లు విరిచి మృతుంజయుడు అయ్యింది కూడా కేవలం మనకోసమే...
ఆయన వైపు చూస్తే విజయం నీవెంట వస్తుంది,
యేసోపును.. యోబును.. ఆశీర్వదించిన మన దేవుడు మనల్ని కూడా తప్పక ఆదరిస్తాడు.
మనల్ని మనము ఆయనకు ఆప్పగించుకోగలిగితే...
ఎడారిలో ఉన్నా.. అగాధసముద్రాలలో ఉన్నా.. నీవే స్థితిలో ఉన్నా..నీకు భయం లేదు..
ఈ రోజు నీవు ఏస్థితిలో ఉన్నా చేతినందించి ఆదుకునేవారు ఒకరు
నీకొరకు సిద్దంగా ఉన్నారని మరువకు..
ఈ రోజే నీసమస్యల పరిధిలోనుండి బయటకు రా!!!
నీ ఎదురుగా నిలబడి చేతులు చాచి ఎదురుచూస్తున్న నీ నా యేసయ్యను చూద్దాము!!!
మన భారము యేసయ్య మీద మోపుదాము, ఆయనే నిన్ను నన్ను ఆదుకొనును,
త్వరపడి యేసయ్య సన్నిదికి చేరుదాం..రక్షణ పొందుదాం.
ఆమేన్..

-------------
Watch and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube Channel

Sunday, September 18, 2016

నీ ఓటమిలో దేవుని ఉద్ధేశం | Bro.Pradeep Kumar Messages | Jesus Miracles |...

Watch Our New Video...
క్లిక్ చేసి వీడియో చూచి Subscribe ఛెయ్యగలరు.
www.youtube.com/edit?video_id=HSYGcIxtkgQ
నీ ఓటమిలో దేవుని ఉద్ధేశం | Bro.Pradeep Kumar Messages | Jesus Miracles |...

Watch Our New Video...
క్లిక్ చేసి వీడియో చూచి Subscribe ఛెయ్యగలరు.
www.youtube.com/edit?video_id=HSYGcIxtkgQ
నీ ఓటమిలో దేవుని ఉద్ధేశం | Bro.Pradeep Kumar Messages | Jesus Miracles |...

Watch Our New Video...
క్లిక్ చేసి వీడియో చూచి Subscribe ఛెయ్యగలరు.
www.youtube.com/edit?video_id=HSYGcIxtkgQ
Saturday, September 17, 2016

గుణవతియైన భార్య దొరుకుట అరుదు...అట్టిది ముత్యముకంటె అమూల్యమైనది. 
(సామెతలు 31:10)

Wife Appreciation Day. On: Sept 20.2015
-------------------------------------------------------

రుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదని వానికి సాటియైన సహాయము కావాలని ఆరు రోజులు ఆలోచించి మరీ యెహోవా దేవుడు స్త్రీని అధ్భుతంగా మలిచాడు(ఆదికాండము 2:18).
 ఆ మలచడంలో కూడా ప్రభువునందు స్త్రీకి వేరుగా పురుషుడు లేడు, పురుషునికి వేరుగా స్త్రీలేదు (1 కొరింథీ 11:11)
అనే భావాం వ్యక్తమయ్యేలా ఆమెను పురుషుని నుండే గ్రహించి విశిష్ట స్థానాన్ని దేవుడు ఆమెకు అనుగ్రహించాడు. 
ఒక తల్లిగా.. చెల్లిగా.. అత్తగా.. కోడలిగా.. కూతురుగా.. భార్యగా.. ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం గలవారు మనకు బైబిల్ లో చాలమంది తారసపడతారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ వ్యవస్థలో స్త్రీ యొక్క ప్రాదాన్యత ఎంతగా ఉంటుందో వారు చెప్పకనే చెప్పారు. ఆమె ఏ రీతిగా ఉండాలో... ఎలా ఉందకూడదో చాలా సున్నితంగా హెచ్చరించారు కూడా. 
నెనరుగల (gracious) స్త్రీ ఘనతనొందును (సామెతలు 11:16) 
యవన స్త్రీలు వివాహము చేసికొని పిల్లలను కని గృహపరిపాలన జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియ్యకుండవలెను (1 తిమోతి 5:14) 
ఆలాంటి యోగ్యురాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము (సామెతలు 12:4).


పురుషుడు కూడా తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు 
(ఆదికాండము 2:24)
అని చక్కగా భార్యభర్తల స్థితిని బైబిల్ తెలియపరచింది. అలాగే ఉత్తమమైన భార్య జ్ఞానము కలిగి తన నోరు తెరచును, కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును (సామెతలు 31:26), 
ఆమె తన యింటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును, పనిచేయకుండ ఆమె భోజనము చేయదు (సామెతలు 31:27) 
అని ఆమెలోని కార్యదక్షత, కుటుంబం యెడల గల నిబద్దతని వివరించింది.
కేవలం కుటుంబమే కాక దేవుని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలును తమ స్వపురుషులకు లోబడియుండుటచేత తమ్మును తాము అలంకరించుకొనిరి (1 పేతురు 3:5) 
అని దేవుని యెడల తమలో ఉన్న భక్తి విశ్వాసాలను వ్యక్తం చేశారు.
నాణేనికి రెండవ వైపు వున్నట్టుగానే స్త్రీ అందము మోసకరము, సౌందర్యము వ్యర్థము.. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొని యాడబడును (సామెతలు 31:30). అని దిశానిర్దేశం చేశారు. 

అంతటి మహోన్నత స్థానాన్ని అలంకరించిన స్త్రీ నేటికినీ అదే విధంగా కుటుంబ వ్యవస్థకు మూలస్థంభమై ప్రపంచ భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తున్నది.
పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు; యేసుక్రీస్తునందు మీరందరును ఏకముగా ఉన్నారు (గలతీ 3:28) 

అని చెప్పిన విషయాన్ని మనమూ మరోమారు గుర్తుచేసుకుందాము.. మన చుట్టూ ఉన్న మన అమ్మ.. అక్క.. చెల్లెళ్ళను గౌరవిద్దాము. మన ఔన్నత్యాన్ని చాటుకుందాము. 
Amen...

Watch and Subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube Channel.

Friday, September 16, 2016

కాపాడే డేవుడు

నేను దానిచుట్టూ అగ్ని ప్రాకారముగా ఉందును, నేను దాని మద్యను నివాసినై మహిమకు కారణముగా ఉందును. ఇదే యెహోవా వాక్కు, మిమ్మును ముట్టినవాడు తన కనుగుడ్డును ముట్టినవాడు. జెకర్య 2:5-8
మనుష్యుల మద్య నివసిస్తున్నాం, అయితే పైన దేవుని వాగ్ధానాన్ని చూసి అన్ని సమయాలలో దేవునిపై అధారపడవలసివుంది.
ఆయన ఈ లోకపు దుష్టత్వం నడుమ మీచుట్టూ అగ్ని చూసేలా చేస్తాడు. (యెషయా 64:2)
అయితే మీరు దేవునికి ఇష్టమైన, నీతివంతమైన, దైవభీతిగల జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి కడు శ్రద్ద వహించాలి. మనం గాఢంధకారపు లోయలలో సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడవలసిన అవసరం లేదని దావీదు ఆనాడే శెలవిచ్చాడు. ఎందుకంటే మన కాపరి మన రక్షకుడైన దేవుడు.. మనతో పాటు ఉండి మనలను నిరాంతరం కాపాడి రక్షించగల సమర్ధుడు (కీర్తన 23:1-4).


ప్రార్ధన:

ప్రేమగల పరలోకపు తండ్రి, నీవు సర్వశక్తిగల దేవునివి. ఈ లోకంలో మా చుట్టూ పొంచియున్న ప్రమాదాలనుండి, మా శత్రువుల బారినుండి మమ్మల్ని కాపాడతానికి నీవు ఎల్లప్పుడు కునుకక నిద్రపోక మామ్మల్ని కాచికాపాడుతుంటావని యెరిగి నేనెంతో ఆనందిస్తున్నాను. ప్రభువా నేటి మా ఈ ప్రార్ధనా విన్నపాలను మన్నించి మమ్మల్ని కాపాడి ముందుకు నడిపిస్తావని తలంచుచున్నాను. 
అమేన్.

watch and subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube.


Thursday, September 15, 2016

Jesus Miracles 1 | యేసు చేసే అధ్బుతములు I Bro.Pradeep Kumar | HOPE Niree...

యేసు చేసే అధ్భుతములు

విజయవాడ Jesus Miracles Ministries నందు బ్రదర్. ప్రదీప్ కుమార్ ప్రవచనాలు, వాక్య బోదనలు విని యేసయ్యను నమ్మి యేసయ్య నామములో పరిపూర్ణ స్వస్థతను పొందిన యేసయ్య బిడ్డల సాక్ష్యాలు... Glory to God.. Amen.

jesus christ
worship
christian messages
jesus miracles
prayer
christian community,

Wednesday, September 14, 2016

Tuesday, September 13, 2016

శ్రమలలో దేవుని కీర్తించుదాం! | తెలుగు | Thanks Giving | HOPE Nireekshana TV

మనం శ్రమలలో ఉన్నప్పుడు మరువక దేవుని తప్పక స్తుతించాలి,

రెట్టింపు ఆశీర్వాదాలతో యేసయ్య నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ఆదరిస్తాడు

తప్పక వీడియో చూడండి, subscribe చేయండి.

God Bless You.Monday, September 12, 2016

Sunday, September 11, 2016

దేవుని ప్రేమ | Bro. Pradeep Kumar Messages | Jesus Miracles | HOPE Niree...

Bro.Pradeep Kumar, Jesus Miracles వారి message "దేవుని ప్రేమ." 

Watch and Subscribe
click link: www.youtube.com/watch?v=QV2cvdNYt7cదేవుడు మన శ్రమలను ఆశీర్వాదాలుగా మార్చగలడు...

మనము నిత్యం స్తుతించే ఆ యేసయ్య ఎన్నడూ మనలను విడువడు.. యెడబాయడు..
నా అంగలార్పును నాట్యముగా మర్చేవాడు నా దేవుడు అని దావీదు కీర్తించాడు.
మన కష్టాలలో.. శ్రమలలో మనం ఆయనను ఆనుకొని ఉండగలిగితే తప్పక ఆదరిస్తాడు, ఆశీర్వాదాలను క్రుమ్మరిస్తాడు.
దావీదు దేవుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా నమ్మి ఆరాధించిన వ్యక్తి, దావీదుని తనవారందరు విడనాడినప్పుడు సౌలు కుటుంబీకుడైన షిమీ అనువాడు దావీదుని అవమానించాడు, దూషించాడు,
అయినప్పటికి దావీదు "యెహోవా నా శ్రమను లక్ష్యపెట్టునేమో.. వాడు పలికిన శాపమునకు బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో" అని తనను తాను నెమ్మది పరచుకున్నాడు. దేవునికి మొర్ర పెట్టుకున్నడు.
ఔను.. మన శ్రమలను ఆశీర్వాదాలుగా మార్చే మన దేవుడు... 
దావీదు కష్టాలను తొలగించి ప్రజలందరూ అతణ్ణి గౌరవించేలా అత్యంత ఉన్నత స్థానంలో కూర్చోబెట్టాడు.
ఈ లోకం మీ గురించి నీచంగా మాట్లడి మిమ్మల్ని అవమానించవచ్చు, ఆ మాటలు మీ మనోధైర్యాన్ని దెబ్బతీయవచ్చు, 
కాని మీరు అవమానింపబడిన ఆ ప్రదేశంలోనే ఒక రోజు దేవుడు మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళతాడు.
మీరు దేవునిపై అధారపడి ఆయనయందు విధేయులై ఉన్నయెడల 
తప్పక మిమ్ములను ఉద్దరించి మీ కష్టాలను తొలగించి మిమ్మల్ని ఘనపరుస్తాడు.
ప్రభువు దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొనుడి, అప్పుడాయన మిమ్మును హెచ్చించును. యాకోబు 4:10
ఆమేన్.. 
subscribe HOPE Nireekshana TV YouTube Channel
Click link: http://bit.ly/1JWA2Cs


Saturday, September 10, 2016

ముదిమి వచ్చువరకు నిన్ను ఎత్తికొనువాడను నేనే తల వెండ్రుకలు నెరయువరకు నిన్ను ఎత్తికొనువాడను నేనే నేనే చేసియున్నాను చంకపెట్టుకొనువాడను నేనే నిన్ను ఎత్తికొనుచు రక్షించువాడను నేనే. 

యెషయా 46:4

And even to your old age I am he; and even to hoar hairs will I carry you: I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.

Isaiah:46:4

click n subscribe our HOPE Nireekshana TV youtube channel

http://bit.ly/1JWA2Cs

Praise the Lord.

Thursday, September 8, 2016

Jesus is my refuge | Psalm 91 chapter | Telugu Verses | HOPE Nireekshana TV

Watch and Subscribe HOPE Nireekshana TV

Praise the Lord.


కాపాడే డేవుడు

నేను దానిచుట్టూ అగ్ని ప్రాకారముగా ఉందును, నేను దాని మద్యను నివాసినై మహిమకు కారణముగా ఉందును. ఇదే యెహోవా వాక్కు, మిమ్మును ముట్టినవాడు తన కనుగుడ్డును ముట్టినవాడు. జెకర్య 2:5-8
మనుష్యుల మద్య నివసిస్తున్నాం, అయితే పైన దేవుని వాగ్ధానాన్ని చూసి అన్ని సమయాలలో దేవునిపై అధారపడవలసివుంది.
ఆయన ఈ లోకపు దుష్టత్వం నడుమ మీచుట్టూ అగ్ని చూసేలా చేస్తాడు. (యెషయా 64:2)
అయితే మీరు దేవునికి ఇష్టమైన, నీతివంతమైన, దైవభీతిగల జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి కడు శ్రద్ద వహించాలి. మనం గాఢంధకారపు లోయలలో సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడవలసిన అవసరం లేదని దావీదు ఆనాడే శెలవిచ్చాడు. ఎందుకంటే మన కాపరి మన రక్షకుడైన దేవుడు.. మనతో పాటు ఉండి మనలను నిరాంతరం కాపాడి రక్షించగల సమర్ధుడు (కీర్తన 23:1-4).


ప్రార్ధన:

ప్రేమగల పరలోకపు తండ్రి, నీవు సర్వశక్తిగల దేవునివి. ఈ లోకంలో మా చుట్టూ పొంచియున్న ప్రమాదాలనుండి, మా శత్రువుల బారినుండి మమ్మల్ని కాపాడతానికి నీవు ఎల్లప్పుడు కునుకక నిద్రపోక మామ్మల్ని కాచికాపాడుతుంటావని యెరిగి నేనెంతో ఆనందిస్తున్నాను. ప్రభువా నేటి మా ఈ ప్రార్ధనా విన్నపాలను మన్నించి మమ్మల్ని కాపాడి ముందుకు నడిపిస్తావని తలంచుచున్నాను. 
అమేన్.


Watch HOPE Nireekshana TV YouTube channel, stay blessed
Clik link: www.youtube.com/watch?v=drvGmcl1R6I

Wednesday, September 7, 2016

ప్రార్ధించగా.! | దేవుడు చేసిన అధ్బుత కార్యములు | తెలుగు | HOPE Nireeksha...

Bro.Pradeep Kumar | శాపములను విరుగగొట్టు ప్రభువు | Jesus Miracles | HOPE...

నీవు ఏమి విత్తుదువో ఆ పంటనే కోయుదువు | తెలుగు | 2016 | HOPE Nireekshana TV

నీవు ఏమి విత్తుదువో ఆ పంటనే కోయుదువు! తెలుగు క్రిస్టియన్ వీడియో...

Watch and Subscribe HOPE Nireekshana TV#Telugu #Christian #Prayer #video #God #Salvation #holy #bible #verses #scriptures

HOPE Nireekshana TV: Bro Pradeep Kumar, Jesus Miracles's Message. 'శాప...

HOPE Nireekshana TV: Bro Pradeep Kumar, Jesus Miracles's Message.
 'శాప...
: Bro Pradeep Kumar, Jesus Miracles's Message.  'శాపములను విరుగగొట్టు ప్రభువు"

మరణము... తీర్పు... నరకము...

ప్రియ మిత్రులారా...

మనము నిత్యమూ భయపడే ఆ నరకము నిజానికి మనకొరకు నిర్మింపబడలేదు,
అపవాదికిని వాని దూతలకునూ సిద్దపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోకి పోవుడి. మత్తయి 25:41
నరకము అపవాదికి వాని దూతల కొరకు మాత్రమే సిద్దపరచబడినది.
కాని మానవుడు, దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన రక్షణ ప్రణాళికను అంగీకరించక, ప్రియ రక్షకుని కాదని తాను స్వయంగా ఎంపిక చేసుకుని మరీ ఆ నిత్యాగ్నికి ఆహుతి అవుతున్నాడు.
మనుష్యులు ఒక్కసారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత తీర్పు జరుగును. హెబ్రీ 9:27
ఎవని పేరైనను జీవగ్రంధమందు వ్రాయబడినట్టు కనబడని యెడల వాడు అగ్నిగుండములో పడవేయబడును. ప్రకటన 20:15
మనుషుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయును. ఏలయనగా తన శరీరేచ్చలను బట్టి విత్తువాడు తన శరీరము నుండి క్షయమను పంట కోయును, ఆత్మను బట్టి విత్తువాడు ఆత్మనుండి నిత్య జీవమను పంటకోయును. గలతీ 6:7-8, కాబట్టి మోసపోకుడి అని పౌలు అంటాడు.
అదేవిదంగా 'మీ పాపం మిమ్మును పట్టుకొనును అని తెలిసికొనుడి. సంఖ్యాకాండము 32:23 లో చెప్పబడినది కదా..
బండ క్రింద చీకటికి అలవాటు పడిన పురుగులు వెలుగులో నిలువలేవు, బండను పైకి తీసినప్పుడు ఆ పురుగులు వెంటనే చీకటిలోనికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాయి, పాపపు చీకటికి అలవాటుపడి పాప క్షమాపణను అంగీకరించనివాడు పరలోకపు వెలుగులో నిలువలేక నరకమునే కోరుకొనుచున్నాడు.
నా కుమారుడా.. కుమార్తే...
నీ హృదయమును నాకిమ్ము.. సామెతలు 23:26
ఆ నరకవేదనను నీవు భరించలేవు అని దేవుడు ఏనాడో చెప్పాడు.
చూశారుగా మిత్రులారా...
మీకు పాపకూపంలో ప్రయాణించి అందుకు బదులుగా వచ్చే నరకం కావాలా???
నిత్యజీవం కలిగి మన తండ్రితో కూడిన ఆ పరలోక రాజ్యం కావాలా???
సమయం ఆసన్నమైంది...
ఇప్పుడే ఆ దేవుని సన్నిదిలో మన పాపాలు ఒప్పుకొని పరలోకము చేరుటకు సిద్దం అవుదాం రండి...
ఆమేన్...